Når er et dyr skadeskutt?

Bilde: Jon M. Arnemo

NINA, Høgskolen i Hedmark og den svenske Statens veterinärmedicinska anstalt har forsket på hvor langt (i gjennomsnitt) et dødelig truffet dyr løper før det segner om. Denne forskningen er ment å hjelpe jegere til å raskere kunne vurdere sannsynligheten for at en skadeskyting har skjedd og at man derfor står ovenfor et ettersøk med det som kreves av varsling og tiltak.

Les mer her

Ny nettside for Forollhogna Nasjonalpark

Forollhgona er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2.

Nå er Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder på nett. Se adressen: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/

Direktoratet har laget en felles mal for nasjonalparkene, slik at alle nasjonalparker blir presentert med samme layout og oppbygging. Se www.nasjonalparkstyre.no.

Forollhogna-sidene er fortsatt under oppbygging, så mer informasjon vil komme til etter hvert.

Alle verneområdene er kort presentert under menypunkt ”Verneområder”, under menypunkt ”Veiledning” vil informasjon knyttet til ulike tiltak og søknader bli presentert. Under menypunkt ”Bli kjent” vil natur- og kulturkvaliteter i Forollhogna-området som helhet presenteres – uavhengig av vernegrenser.

 

 

 

Overvåket hjortevilt

Overvåkingsområder i Norge

Villreinjegerne på Kvikne (og andre steder i Forollhogna), reingjør kjeven til det dyret de har skutt og leverer den i en kjevekasse. Nå er mange ferdige med årets villreinjakt, men enkelte lurer kanskje på hva disse brukes til? Og hva med slaktevekter; er det viktig at man gjør nøyaktige mål? Hva med «sett elg/hjort» dataene som jaktlagene samler inn; blir det bare lagt i en skuff?Etter flere tiår med bestandsvekst er jakttilbudet av hjortevilt nå høyere enn noen gang før. Samtidig medfører de høye bestandstetthetene økt konkurranse om matressursene, redusert bestandskondisjon og produktivitet, og økende samfunnskostnader i form av trafikkulykker og beiteskader på skog og innmark.

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt ble startet i 1991. Da ble det felt 51 902 elg, hjort og villrein i Norge. Til sammenligning ble det i jaktåret 2011/2012 skutt 80 975 dyr. Utviklingen i hjorteviltbestandene fra 1991–2011 er oppsummert i den siste rapporten fra overvåkingsprosjektet.

Men får man noe vettugt ut av denne overvåkingen?

Ved å overvåke et utvalg av representative bestander får vi informasjon om

  • utviklingen i avskytning
  • bestandskondisjon
  • tetthet og bestandsstruktur i norske hjorteviltbestander

Iløpet av perioden er det funnet en til dels markant nedgang i slaktevekter og kjevelengder for villreinen i Forolhogna og Knutshø til tross for at bestandsantallet har vært relativt stabilt. I Knutshø har det også vært en markant nedgang i antall kalver/ 100 simler og ungdyr. I rapporten diskuterer mulige grunner til dette.

En ny kontrakt er nylig inngått mellom DN og NINA for videreføring av Overvåkingsprogrammet for hjortevilt i fem nye år (2012-2017). De geografiske fokusområdene er i stor grad videreført for alle artene.  Den nye kontraktsperioden vil også inkludere konkrete undersøkelser relatert til beitegrunnlag, beitetilvekst og beitetrykk.

Tils slutt en oppmuntring til å fortsette å reingjøre og levere inn reinskjever: «Oppslutningen om overvåkingsprogrammet har vært svært god og Forelhogna er av den grunn et av de områdene hvor vi har best dokumentasjon på bestands- og kondisjonsutviklingen».

Vinterfjell

Snøen har kommet til Kvikne og flere løyper er alt kjørt opp sånn at skihungrige Kviknedøler og tilreisende kan få løpt fra seg. Men det er også supert føre i fjellet nå! Her og der stikker det riktignok opp steiner og buskas, men stort sett kan man gå i flere dager i Kviknefjellet uten å skrape opp skiene.

De to siste helgene var både vær og føre ypperlig i fjellet. Nå er isen også begynt å tykne på vatna, så kanskje kan man snart ta på skiene og legge ut på isfisketur ettersom årets ørretfredning nå er over! God tur i Kviknefjellet, men husk å vær forsiktig ute på isen og sjekk tykkelsen på isen før du begir deg langt utpå et vann:)

 

 

 

 

 

Svak felling i Forollhogna

Forollhogna ble 454 villrein felt av totalt 600 tildelte i høst. Dette er det svakeste resultatet på 23 år og gir en fellingsprosent på (75,66).  Vi må helt tilbake til 1989 for å finne en lavere fellingsprosent (74), men da var jaktkvoten på hele 900 dyr.

På Kvikne var det dyr gjennom hele jaktperioden, men på tross av det ble endel tildelte dyr ikke skutt. Av 149 tildelte dyr ble 130 skutt, noe som allikevel er av de høyeste fellingsprosenter i hele Forollhogna-området i år (86).

Fellingsresultat 2012 (pdf)

Tallene for Knutshø er ikke klare enda, men vil bli presentert så snart de er klare.

Nøkler funnet

Et nøkkelknippe til ei hytte ble funnet på P-plassen ved «Veibua» mandag 8. oktober. Ta kontakt med Utmarksrådet dersom du tror dette kan være dine nøkler; tlf: 99 27 49 43, eller epost; kur@kvikne.no

Strukturtelling i Forollhogna

Den 20-23.09 gjennomførte NINA ved Per Jordhøy strukturtelling av villreinen i Forollhogna. Stein Raae deltok også som frivillig på tellingene. Strukturtelling gjennomføres årlig, om høsten (i brunsttida) når alle dyrekategorier er samla i samme flokk. En kan da telle opp kalver, simler og bukker og bukkene fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre. Totalt ble det i år talt 973 dyr, fordelt på 3 flokker samt 2 dyr i Sletthø den 20.09. Strukturen ble beregnet til: 21,9 % kalv, 42,1 % simler, 8,9 % ungbukk, 7,9 % 2,5 årsbukk og 19,1 % eldre bukk – 3,5 år+.

 Les rapporten fra tellingene

Det er tidligere laget en omfattende rapport som blant annet tar for seg villreinen i Forollhogna sitt leveområde og her er blant annet strukturtellingene benyttet. Les rapporten «Villreinen i Forollhonga- Status og leveområde».

Per Jordhøy fanget noen flotte øyeblikk under årets telling, som han gjerne deler med oss.

 

Tilbakeblikk på årets villreinjakt

Villreinjakta er nå overstått for denne gang. Vi har tatt noen bilder fra våre arbeidsager under jakta som vi vil dele med dere. Bildene viser; øverst: kontroll av Budals jegere på overgang til Kvikne Statsallmenning og nederst: kontroll av ( gammel ordføren i Tynset).

 

 

 

 

Vinter for fjellrevene i Forollhogna

Fjellrevene i Forollhogna bruker fortsatt forautomaten som SNO og Fjelloppsynet på Kvikne satte ut tidlig på våren i år. Bildene tatt av viltkameraet på automaten viser at fjellrevene alt har møtt vinteren et par ganger nå i høst.

Det er ikke funnet noen yngling av fjellrev i Forollhogna i år. I Norge totalt er det kun registrert en yngling, det er i Oppdal. Dette er betydelig færre enn fjorårets rekordtall for ynglinger av fjellrev. Det er imidlertid helt normalt med tanke på krasjet i smågnagerbestanden. Fjelloppsynene på Kvikne har kun sett et par spissmus i fjellet i år (som slett ikke er noen smågnager eller mus- som navnet skulle tilsi- men faktisk er nærmere i slekt med piggsvin!).

Les mer om årets fjellrevovervåking

Les mer om overvåking av fjellrev