Alle innlegg av Kristin

Nå telles hjorten

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-18 og målet er å få tall som  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver mandag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2019 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • 29. april
 • 6. mai
 • 13. mai
 • 20. mai
 • 27. mai- hvis behov
Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta. For 2016, 2017 og 2018 får vi kun tall på hvor mye hjort vi minimum har. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2019

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen

Husk båndtvangen

Det kan være fristende å la hunden springe løs når man er i fjellet i påska, men fra 1. april er det båndtvang for alle hunder.

Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr, både tamme og ville.
Av hensyn til beitedyr er det utvidet båndtvang til og med beiteslutt 15. oktober innen hele Tynset kommune.

Har du hund så må den holdes inngjerdet , innestengt eller i bånd i tiden 1.april til og med 15. oktober innen Tynset kommune.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

Det vil kunne bli gjennomført kontroller av om båndtvangen overholdes på Kvikne og brudd på hundeloven anmeldes normalt til politiet.

Fisketur i hogna

Morten Borgenvik Stensaker har igjen tatt turen til Forollhogna på fisketur. Han har skrevet en fin artikkel som nå er publisert i Alt om fiske. Vi har vært heldige å fått lov til å publisere artikkelen her.

Hele artikkelen i PDF- format finner du lengre ned.

Topp stemning ved Litj-hiåsjøbua. Foto: Morten B. Stensaker

Artikkelen er hentet fra Alt om fiske.


På tide å vise labbene

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes om få dager (15.juli til 15.april).
Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise innen fristen.


Kvikne utmarksråds styre har i samråd med medlemsmassen innført skuddpremieordning i medlemsområdet.

Totalt utbetalt for skuddpremieordningen for sesongen 2017/2018 kom på kr 41.290,- (kr.32.310,- i 2015/16).


Avskytingen av rødrev har variert i takt med bestanden. For de øvrige smårovviltartene er avskytingen/fangsten relativt lav. Felling/fangst av kråke har imidlertid tatt seg betydelig opp de siste åra, selv om det enda kunne vært høyere avskyting.

Les mer om skuddpremieordninga.

i år kan du jakte bever

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge eller gjøre en beregning av kommunens beverkolonier.

Du kan nå jakte bever på Kvikne.

Beregninga ble ferdiggjort i 2018 og en ny forskrift om åpning av beverjakt for Tynset kommune er nå vedtatt.
Forskrifta fastsetter at til og med 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Det er kvotefri jakt, men all felt bever skal rapporteres inn til Kvikne utmarksråd med fellingsdato, felligssted, alder og kjønn.

For å jakte bever må man ha grunneiers tillatelse. Det er ingen forvaltningsplan for bever for Kvikne eller Tynset, men primært bør jakt og fangst planlegges i områder der beveren utgjør skade (f.eks ved jorder der tre felles over jordene og/eller ganger graves under jordene). Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.

vellykket telling

Første forsøk på minimumstelling av reinen i Knutshø ble gjennomført 14.3.19. Flokkene er nå talt opp fra bildene og totalt viser de en minimumsbestand på 1338 dyr i Knutshø i vinter.

Kart som viser flyruta (blå strek) og antall dyr i flokkene der hvor de ble funnet (røde tall).

Beregningene basert på fjorårets minimumstelling og kalvtelling, fellingstall og erfaringstall for naturlig avgang viser at bestanden skal ligge på rundt 1365 dyr. Årets minimumstelling er dermed såpass nært beregningene at den må kunne sies å være veldig vellykket.

Flokkene telles opp ved å markere dyrene med røde prikker.

Det blir nå opp til årsmøtet i Knutshø villreinområde å avgjøre hva kvota for årets jakt skal foreslås satt til, før det oversendes til villreinnemnda for endelig avgjørelse.

Mer om tellinger i Knutshø finner du her.

Vedkjøring

Årets vedkjøring er i gang og kommunens åpne buer Y-tjønnbua og Tjuvholbua er nå fylt opp med ved. Med det samme ble tomflasker og søppel tatt med ut fra buene.

På Y-tjønnbua er utedoet fylt opp med ved.
Et års oppsamling av søppel og tomflasker fra 3 buer fylte to scooterkjelker.

Lav felling i Knutshø

Fellingsresultatene for Knutshø villreinområde er nå så og si klare og selv om det mangler et par kort er det klart at fellingsprosenten er rekordlav. 

Mot slutten av jakta var det mange jegere som ønsket utvidet jakt og overgang, men ettersom området ut fra minimumstellingen fortsatt ligger under målsettingen om 1500 vinterdyr fantes det ingen argumenter for slike tiltak i høst.

Miljødirektoratet påla i år alle jegere å legge inn sitt felte dyr i settogskutt.no, men i høst har bare 45 % av jegerne i Knutshø gjort det.

Strukturtelling i Forollhogna

Kjekt med mye mannskap når det skal letes rein. Foto: Berit Broen.

Strukturtellinga i Forollhogna var i år unnagjort på en dag, og heldig var det ettersom dagene før og etter bød på snøvær og lite sikt.

De foreløpige tallene fra tellinga er nå klare, men det kan bli noen mindre endringer.

I tilsammen 5 flokker ble det talt opp 1169 dyr.

290 kalv= 24,8 %

499 simler= 42,7 %

82 bukk 1,5 år= 7,0%

57 bukk 2,5 år= 5,7 %

241 eldre bukk= 20,6 %

I forhold til målsettingene i bestandsplanen ligger man godt an ut fra disse tallene. For tidligere strukturtall, se hognareinen.

For de som lurer; dette brukes tallene fra de ulike tellingene til.