Forfatter: Kristin (Side 2 av 36)

Nå telles rypa

Tirsdag 10 august starter fellestakseringa på Kvikne. I dagene fram mot 15 august vil det bli taksert både på vestsida og østsida av Kvikne.

Takseringsesultatene brukes aktivt av Kvikne fjellstyre, Tynset kommune og private grunneiere til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauerenhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven. Kvikne utmarksråd har søkt og fått innvilget dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Det blir i år 22 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet og lykke til.

Endringer i våpenregelverket

Ny våpenlov med tilhørende forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juni i år. Her tar vi for oss noen av de endringene som er mest relevante for jegere.

Det er gjort noen endringer i våpenregelverket som jegere bør sette seg inn i.

Etter våpenloven § 18 må nå personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse til lånet. Personer som har våpenløyve kan som før låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet. Hva “tilsvarende skytevåpen” vil si skriver NJFF mer om i denne artikkelen. Det er imidlertid fremdeles mulig å låne bort våpen uten søknad til en som ikke har våpenløyve på “tilsvarende våpen” dersom våpeneier er med og holder forsvarlig tilsyn med våpenet (eks. førstegangsjeger uten slikt løyve som låner våpen av opplæringsjeger som er med på jakta og låner ut sitt våpen til førstegangsjegeren.)

Det er videre nytt at det ikke lenger er maks 4 ukers utlånstid. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge man kan låne et våpen, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen.

Det er også gjort en mindre endring når det gjelder oppbevaring av våpen i bil mm. Forskrifta sier nå at: “Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjerna.”

Med det nye regelverket utvides også våpengarderoben fra 6 til 8 jaktvåpen. 

Med den nye loven ble det innført forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer imidlertid i kraft først 1. juni 2024.

Les hele saken fra regjeringen og se den endrede forskriften her.

Få felte rev i 2020/21

I 2010 ble det innført skuddpremieordning for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd.

Fellingene av smårovvilt innen denne ordninga har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev. «Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 20/21 ble levert inn labber av bare 29 rev.

Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2020/2021.

Fellingene av smårovvilt har variert en del mellom år fra oppstarten av ordninga i 2010 til jaktåret 2020/2021.
I figurform blir det enda tydeligere at fellingene av især rødrev varierer mellom år.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.

OVERGANGSAVTALER I 2021

I år er det inngått overgangsavtale mellom alle jaktfelt i Knutshø villreinområde, utenom Fåset og Naustervorda.

I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 6 dager er det overgang mellom hhv. jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11), Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6) og Folldal (F12, F13, F15, F16, F17, T19).

Merk at for overgang er det visse forutsetninger som må oppfylles:

 • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
 • Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse)
I år kan TOR-jegerne også gå på overgang til Folldal.

Denne avtalen kommer i tillegg til den avtalen som allerede har vært praktisert mellom Oppdal, Statskog og Tynset og Rennebu i en årrekke. Det vil si at jegere kan jakte fritt mellom disse jaktfeltene mandag tom torsdag i uke nummer 35 og 36, samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 10 dager.

Grunnen til at avtalene avsluttes den 14. september er at årsmøtet i år vedtok at jakta skal avsluttes 15. september. Slik får alle jaktfelt en siste jaktdag med jakt kun på eget terreng.

nå må du finne fram labbene

Har du felt mår på Kvikne i år? I så fall må du vise fram labbene til utmarksrådet innen 30. april for å få skuddpremie.

Jaktåret 2020-2021 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2019-2020 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2020.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.

hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

Tallene fra hjorttellinga i 2020 er nå klare. Til sammen har vi drevet med dette i fem år på Kvikne (2016-2020).

Tall fra alle årene er framstilt i en figur under.

Tall fra alle tellingene av hjort på Kvikne for årene 2016-2020.

Våren 2020 var veldig sein og kort, noe som gjorde at hjorten ikke oppholdt seg på jordene så lenge, og at vi derfor bare hadde tre tellinger. På det meste ble det sett til sammen 30 hjort på ei telling (første tellinga), så dette er hva vi kan si at vi minimum har av hjort på Kvikne.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert. I 2020 ble det observert flest hjort på første tellinga (11. mai).

Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil) og ikke som et absolutt tall på bestanden. Den bør også sammenlignes med jaktstatistikk for å få et sikrere bilde av bestandsutviklingen. Under er en figur som viser utvikling av sett og skutt hjort per jegerdag på Kvikne for årene 2013-2020, samt sett kolle per bukk og sett kalv per kolle.

jaktforbud grunnet fugleinfluensa

Ravn er en av fugleartene du nå ikke kan jakte i sør-Norge. Foto: NINA /Viltkamera

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. Mattilsynet stanset derfor jakt og fangst på enkelte fuglearter i Sør-Norge fra og med 14.12.20 for å hindre spredning av fugler med virus.  Forbudet gjelder inntil videre. Hvor lenge det vil vare vet man foreløpig ikke.

Kråke skal man heller ikke jakte i sør- Norge inntil videre. Foto: NINA /Viltkamera

Disse fugleartene er det forbudt å jakte på nå:

 • storskarv
 • kråke
 • skjære
 • ravn
 • brunnakke
 • grågås
 • kanadagås
 • knoppand
 • kortnebbgås
 • krikkand
 • kvinand
 • laksand
 • mandarinand
 • siland
 • stivhaleand
 • stokkand
 • stripegås
 • svartand
 • toppand
 • ærfugl

Mer om hvor forbudet gjelder og annen info om fugleinfluensaen finner du her.

Fellingsrapport fra forollhogna

Oppsyns- og fellingsrapporten for Forollhogna er nå klar, den finner du i sin helhet på www.hognareinen.no.

Fellingsprosenten for Forollhogna ble i 2020 84 % av en kvote på 350. Det er felt en høy andel simlekalver i 2019 og 2020 sammenlignet med årene før. Dette kan være et resultat av fokus på felling av små kalver og viser i så fall at man så langt har lyktes med målsettinga om felling av flere simlekalver i bestandsplanperioden.

Jeger i Forollhogna slakter mens flokken springer forbi i bakgrunnen.

Tallene viser imidlertid også at det fortsatt felles en lav andel ungsimler. Antageligvis kommer dette av at det jegerne forbinder med ei «typisk simle» er ei voksen simle med relativt stort gevir med flere forgreininger, mens ei ungsimle lett kan forveksles med en liten ungbukk og derfor sjelden blir skutt.

Også i høst skulle alle felte dyr registreres på www.hjorteviltregisteret.no. Totalt er 173 dyr (58,8 %) registrert felt i hjorteviltregisteret (46 % i 2019). Dette er altfor lite da alt av felt rein skal registreres i hjorteviltregisteret. Av disse var 87 stk registrert som kalv og 86 som ungdyr og voksendyr.

Langt fra alle jegerne registrerer sitt felte dyr på www.hjorteviltregisteret. Dette er viktig for at databehandling i ettertid skal bli så riktig som mulig.

Veterinærinstituttet sendte også i 2019 ut prøvesett for CWD-prøvetaking som ble utdelt til rettighetshaverne sammen med reinskortene for videre fordeling til jegerne. Det skulle tas prøver av alle dyr eldre enn årskalv. Det ble i 2020 sendt inn 78 CWD-prøver av totalt 126 felte voksendyr (62 %). Her også trengs det en skjerping i rutinene til jegerne.

Det ble ikke påvist CWD i noen av de innsendte prøvene. I 2020 ble det ikke påvist fotråte på noen felte dyr.

arkeologisk undersøkelse på kvikne

I forbindelse med vegvesenets arbeid med utskifting av brua over Ya ved bensinstasjonen på Kvikne, holder fylkesarkeologene fra Innlandet fylke på med undersøkelser innen planområdet.

Før bruarbeidet kan starte opp, skal arkeologene undersøke planområdet.

Planområdet for brua er relativt omfattende og arkeologene skal nå undersøke områder der man vet det har vært tidlig aktivitet.

Planområdet til brua er stort og derfor graver arkeologene nå blant annet i området ved Taksgården. (Trykk på kartet for større format).

I kartet til riksantikvaren over kulturminner i Norge (trykk her) , finner man en såkalt «arkeologisk lokalitet» ved Taksgården. Om denne står det her blant annet at: «Her hadde der været 4-5 hauger som blev borttat av eierens far; der blev fundet nogen spyd og andet raskeri som Rambech paa Vollan i sin tid hadde faat.» (Kilde: Riksantikvaren)

Mot slutten av første dag (tirsdag) fant arkeologene litt slagg nær Ya, som de mener sannsynligvis stammer fra smeltehytte-aktivitet.

For å fjerne matjorda benyttes gravemaskin, men når noe skal undersøkes nærmere må mindre redskap til.

Arkeologene vil holde oss løpende orientert dersom det skulle bli funnet noe interessant. Følg med her om du vil vite hva de eventuelt finner.

Skal du jakte råbukk?

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skaffe deg grunneiers tillatelse. Du må også ha en avtale om godkjent ettersøkshund, med mindre du har egen godkjent ettersøkshund. Det er ikke lengre nødvendig å skrive under jegerkontrakten for elg og hjort med Kvikne Utmarksråd for å jakte rådyr.

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Husk at du må ha grunneiers tillatelse og avtale om godkjent ettersøkshund for å jakte råbukk.

Alle felte rådyr skal imidlertid registreres på nett som før, av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Det gjør du på denne siden.

Husk dessuten at under jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode er det kun tillatt å bruke rifle (§ 15 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Ønsker du å kjøpe kort for jakt på rådyr på Kvikneskogen? Ta kontakt med Kjetil Moen på; 92021162

Les mer her.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »