Alle innlegg av Kristin

Reinsjakta er i gang

Første dag av reinsjakta var preget av bygevær og kaldt høstpreg, men alt i alt ble det en fin dag i fjellet. Det var bra med rein på Kviknegrunn og flere fall både på Knutshøsida og Forollhognasida.

Se bilder under fra første jaktdag i Forollhogna og fra demokveldene for CWD- prøvetaking.

Har du kort på eldre dyr enn årskalv? Husk å hente prøvesett for CWD-prøvetaking på Cirkle-K Kvikne

Mer om jakta her

Er du klar for villreinjakta?

Villreinjakta er like om hjørnet og som jeger er det noen ting det er spesielt viktig å huske å ha med seg i sekken;

  • Jaktkort og jegerkontrakt
  • Våpenkort/utlånserklæring
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift)

Husk dessuten å skjære jaktkortet før slakteplassen forlates og å registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Oppsyn kan nås på jaktradio, kanal jakt1

Alle jegere med kort på eldre dyr enn årskalv skal ta CWD-prøve av dyret. Prøvesett kan hentes på Cirkle-K Kvikne. Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her

Er du klar for villreinjakta?

Jegere i Forollhogna

Det er innført jaktforbud for området mellom Plassetervegen og elva Ya langs strekninga Russubrua og helt inn til grensa mot Grøntjønnan- eiendommen.. Se kart her.

Bruk av motorisert kjøretøy på Plasseterveien øst for Storbekken, er forbudt. Forbudet gjelder for perioden fra og med 17. august til og med 20. september. Unntatt forbudet er utfrakting av slakt i tidsrommet fra 1800 til 0500. Det er parkeringsforbud langs Plassetervegen for strekninga Russubrua til Storbekken (bortsett fra ved de tilrettelagte P- plassene ved gamma/Svartsjøen og ved Storbekken). Se kart her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Jegere i Knutshø

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og kjeve og CWD-prøve i 2018. Les mer om dette her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Skitt jakt!

Rådyrjakt

Kvikneskogen grunneierlag selger også i år fellingstillatelser for rådyr. Kortene koster kr 500;-. Ved felling skal det varsles om alder og kjønn på dyret.

Ønsker du rådyrkort på Kvikneskogen? ta kontakt med Kjetil Moen: 92021162.

Hos Kvikneskogen grunneierlag kan du kjøpe kort for rådyrjakt.

Kurs i feltkontroll av viltkjøtt

Det nærmer seg jakttid, og sammen med Mattilsynet har skogbrukets kursinstitutt satt opp nytt kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt for Hedmark og Oppland på Gjøvik i september.

Nå kan du bli feltkontrollør av viltkjøtt.

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Mer info om kurset

Tid for taksering

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne. Takseringa har vært gjennomført på store deler av Kvikneterrengene siden 2008, og på Kvikne Østre Statsallmenning fra 2002. Takseringa foregår i regi av Nord-Østerdal fuglehundklubb  og alle taksører har gått takseringskurs. Til sammen går disse over 100 takseringslinjer over to helger (uke 32 og 33 i 2018).

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne, som foregår i regi av Nord-østerdal fuglehundklubb.

Takseringsmetoden er utviklet i forbindelse med Rypeforvaltningsprosjektet ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad, i perioden 2006-2011. Tynset kommune har gitt fritak fra bestemmelsen om båndtvang til denne fellestakseringa for perioden 2018-2022.

Områdene takseres for å få en god indikator på årets rypetetthet og bruke dette som grunnlag for årets planlagte jaktuttak. Data leveres til og analyseres av Hønsefuglportalen.

Les mer om takseringene på Kvikne.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 8. august klokka 19.30.

Forsinkede prøvesett

Det begynner å nærme seg tid for villreinjakt og mange jegere lurer på hvor det blir av villreinkortene. Som mange sikkert har fått med seg nå har altså Miljødirektoratet i år valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver (utenom kalv).

Første året med CWD-prøvetaking i Forollhogna (2016) ble det en del alternative løsninger.

Prøvesett vil bli utlevert sammen med villreinkortene til jegerne og skal sendes fra Veterinærinstituttet til alle villreinutvalg for videre fordeling til grunneierlag, grunneiere og dernest jegere. For Forollhogna og Knutshø sin del er imidlertid ikke prøvesettene sendt fra Veterinærinstituttet enda. Instituttet informerer om at skjeer for prøvetaking ikke ankommer hos de før i starten på august og at det vil pakkes og sendes til utvalgene etter dette. Så foreløpig må nok bare jegerne smøre seg med tålmodighet.

I år MÅ du CWD- teste villreinen

De fleste villreinjegere har nok fått med seg at i alle villreinområdene i Norge skal villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke i år. Det som imidlertid neppe alle har fått med seg er at det i år er et faktisk pålegg fra Miljødirektoratet til jegerne.

Opplæring i CWd-prøvetaking høsten 2017. I 2018 må jegerne ta både hjerne- og svelglymfekjertelprøver.

Miljødirektoratet skriver: «Viltforvaltningen har mulighet til å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt. Dette er hjemlet i forskrift 08. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 32 tredje
ledd.

Muligheten til å pålegge innsamling og rapportering etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 er sjeldent benyttet. Dette på grunn av godt samarbeid med jegerstanden i forbindelse med
rapportering/innlevering fra jakt. I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i anser vi at kartlegging
av skrantesjuke i Norge er så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte muligheten til å pålegge jegere å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Alle jegere må registrere felte dyr og skrantesjukeprøven på www.settogskutt.no. Ytterligere detaljer om innsamlingen finnes på www.nina.no/cwd

Onsdag 8. august arrangerer Kvikne Utmarksråd en demonstrasjonskveld på Vollan gård kl. 19.30 hvor de som ønsker kan komme og se hvordan man tar CWD- prøver.

 

Overgangsavtaler i Knutshø 2018

Også i 2018 blir det mulighet for villreinjegere i Knutshø til å ferdes over grunneier- og kommunegrenser på jakt.

Også i 2018 kan jegere fra TOR, Oppdal og Statskog jakte over grensene.
Overgangsavtalen blir som i 2017 og lyder slik:

I ukene 35, 36 og 37 er det gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6).

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen. Overgangsavtalen gjelder ikke i første jaktuke.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.

Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.

Jegere med kort fra disse rettighetshaverne kan felle sitt dyr hvor som helst innen det felles jaktområdet i overgangsperiodene. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Mer info

Uendret jakttid

Jakttid i Knutshø Villreinområde er for øvrig fra og med 20. august til og med 15. september. Det er jaktforbud etter kl. 20.00 hele jakta.

Fortsatt testing for skrantesjuke

Alle villrein som er 1 år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder for alle villreinområder i Norge. Fra alle villrein skal det tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Jegere vil få prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter fra villrein som felles under jakt.