Alle innlegg av Kristin

Fellingsrapport fra forollhogna

Oppsyns- og fellingsrapporten for Forollhogna er nå klar, den finner du i sin helhet på www.hognareinen.no.

Fellingsprosenten for Forollhogna ble i 2020 84 % av en kvote på 350. Det er felt en høy andel simlekalver i 2019 og 2020 sammenlignet med årene før. Dette kan være et resultat av fokus på felling av små kalver og viser i så fall at man så langt har lyktes med målsettinga om felling av flere simlekalver i bestandsplanperioden.

Jeger i Forollhogna slakter mens flokken springer forbi i bakgrunnen.

Tallene viser imidlertid også at det fortsatt felles en lav andel ungsimler. Antageligvis kommer dette av at det jegerne forbinder med ei «typisk simle» er ei voksen simle med relativt stort gevir med flere forgreininger, mens ei ungsimle lett kan forveksles med en liten ungbukk og derfor sjelden blir skutt.

Også i høst skulle alle felte dyr registreres på www.hjorteviltregisteret.no. Totalt er 173 dyr (58,8 %) registrert felt i hjorteviltregisteret (46 % i 2019). Dette er altfor lite da alt av felt rein skal registreres i hjorteviltregisteret. Av disse var 87 stk registrert som kalv og 86 som ungdyr og voksendyr.

Langt fra alle jegerne registrerer sitt felte dyr på www.hjorteviltregisteret. Dette er viktig for at databehandling i ettertid skal bli så riktig som mulig.

Veterinærinstituttet sendte også i 2019 ut prøvesett for CWD-prøvetaking som ble utdelt til rettighetshaverne sammen med reinskortene for videre fordeling til jegerne. Det skulle tas prøver av alle dyr eldre enn årskalv. Det ble i 2020 sendt inn 78 CWD-prøver av totalt 126 felte voksendyr (62 %). Her også trengs det en skjerping i rutinene til jegerne.

Det ble ikke påvist CWD i noen av de innsendte prøvene. I 2020 ble det ikke påvist fotråte på noen felte dyr.

arkeologisk undersøkelse på kvikne

I forbindelse med vegvesenets arbeid med utskifting av brua over Ya ved bensinstasjonen på Kvikne, holder fylkesarkeologene fra Innlandet fylke på med undersøkelser innen planområdet.

Før bruarbeidet kan starte opp, skal arkeologene undersøke planområdet.

Planområdet for brua er relativt omfattende og arkeologene skal nå undersøke områder der man vet det har vært tidlig aktivitet.

Planområdet til brua er stort og derfor graver arkeologene nå blant annet i området ved Taksgården. (Trykk på kartet for større format).

I kartet til riksantikvaren over kulturminner i Norge (trykk her) , finner man en såkalt «arkeologisk lokalitet» ved Taksgården. Om denne står det her blant annet at: «Her hadde der været 4-5 hauger som blev borttat av eierens far; der blev fundet nogen spyd og andet raskeri som Rambech paa Vollan i sin tid hadde faat.» (Kilde: Riksantikvaren)

Mot slutten av første dag (tirsdag) fant arkeologene litt slagg nær Ya, som de mener sannsynligvis stammer fra smeltehytte-aktivitet.

For å fjerne matjorda benyttes gravemaskin, men når noe skal undersøkes nærmere må mindre redskap til.

Arkeologene vil holde oss løpende orientert dersom det skulle bli funnet noe interessant. Følg med her om du vil vite hva de eventuelt finner.

Skal du jakte råbukk?

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skaffe deg grunneiers tillatelse. Du må også ha en avtale om godkjent ettersøkshund, med mindre du har egen godkjent ettersøkshund. Det er ikke lengre nødvendig å skrive under jegerkontrakten for elg og hjort med Kvikne Utmarksråd for å jakte rådyr.

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Husk at du må ha grunneiers tillatelse og avtale om godkjent ettersøkshund for å jakte råbukk.

Alle felte rådyr skal imidlertid registreres på nett som før, av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Det gjør du på denne siden.

Husk dessuten at under jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode er det kun tillatt å bruke rifle (§ 15 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Ønsker du å kjøpe kort for jakt på rådyr på Kvikneskogen? Ta kontakt med Kjetil Moen på; 92021162

Les mer her.

tid for taksering

Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell) og helga 14-16 august (Kvikne vestfjell).

Takseringsesultatet brukes aktivt av Kvikne fjellstyre (og av private grunneiere) til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Fellestakseringa for rype på Kvikne starter helga 8-9 august.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Det blir i år 21 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres , les mer om dette her.

Demokveld

Miljødirektoratet har også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv).

Også i 2020 kan du komme på Vollan og få demonstrert hvordan du tar en CWD-prøve.

Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre arrangerer derfor i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

I tillegg vil det bli informert om overgangsavtaler og annet relevant i forbindelse med årets villreinjakt.

På Veterinærinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 4. august klokka 19.30

Overgangsavtale i Knutshø høsten 2020

Overgangsavtalen i Knutshø mellom TOR, Oppdal og Statskog har fungert godt siden den ble innført som en prøveordning i 2016. Avtalen ble innført som en permanent ordning i 2017 og gjelder for til sammen 12 dager, mandag til og med torsdag (les mer her).

For 2020 vil det si at det i ukene 35, 36 og 37 er gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Jeger på overgang i Oppdal i 2019.

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen.

Det er videre viktig å huske på at:

 • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
 • Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.
 • Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse).

Villreinjakt og treningsskudd

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020, eller jegere som kan dokumentere avlagt skyteprøve på annen måte.

For jakt innen TOR og FO1 i 2020 gjelder treningsskudd fra 2019.

I villreinjaktsammenheng er det mange ulike regler for hva som er gyldig antall treningsskudd ettersom det er opp til grunneiere å bestemme hvor mange treningsskudd som skal kreves ut over statens minimum på 30 skudd.

For 2020 har imidlertid grunneierne i FO1 («Kvikneterreng» i Forollhogna) og TOR (Tynset og Rennebu jaktfelt i Knutshø) avgjort at man skal forholde seg til statens anbefalinger. Det vil si at skyteprøve og det antall treningsskudd man hadde i 2019 er gyldig for jakt i disse områdene i 2020. Vi oppfordrer uansett alle jegere til å ta turen på skytebanen før jaktstart.

Les mer her

færre innleverte smårovvilt

I 2020 ble det innført skuddpremie for Kvikne utmarkråds medlemsområde. Fellingene har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev.

«Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 19/20 ble levert inn labber av 62 rev. Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2019/20.

Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.
Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.

tellinger av hjort på kvikne

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-19 og målet er å få tall som,  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta, kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Vårtellinga, som har vært gjennomført hvert år siden 2019, gir oss minimumstall på hvor mange hjort vi har på Kvikne om våren.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver mandag, 3 mandager på rad. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2020 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • Man 11. mai kl 23.
 • Man 18. mai kl 23.
 • Man 25. mai kl 23.

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2020:

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen

fram med LABBENE

Jaktåret 2019-2020 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Har du labber å vise fram? Ta i så fall kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2018-2019 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.