Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på årsmøte mandag 22. mars 1999. Revidert på årsmøte 13. mars 2000, på årsmøtet 19. mars 2019 og i årsmøtevedtak av 2.4.2020 (elektronisk vedtak grunnet Covid-19).

§ 1 Utmarksrådet

Kvikne Utmarksråd er et samarbeidsorgan innen Kvikne sogn, med eventuelle naturlige tilgrensende områder. Medlemmer er de lag/foreninger, organisert av grunneiere, for å ivareta rettigheter som: beite, jakt, fiske, veier, etc. Utmarksrådet utgjøres av lederne i de tilsluttede lag, eller den laget eventuelt bemyndiger. Kvikne Utmarksråd har begrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. For lagets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd.

§ 2 Arbeidsfelt

Kvikne Utmarksråd skal på vegne av medlemmene ta seg av samarbeidsoppgaver av faglig og økonomisk art. Utmarksrådet kan også ta initiativ til dannelse av nye lag og omorganisering av bestående lag, der det er behov og ønske om det.

Deltakelse i Utmarksrådet medfører ikke at medlemmene fraskriver seg disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område.

§ 3 Formål

 • Tjene enkeltlagene på en best mulig måte, innenfor rammene av forsvarlig og god ressursutnytting i tråd med de til enhver tid vedtatte driftsplaner.
 • Løse felles frivillige oppgaver og oppgaver hjemlet i lov på en måte som best mulig ivaretar medlemmenes interesser. Herunder ta seg av spørsmål knyttet til beitebruk, utbyggingssaker og arealdisponering som arealplanlegging, hytter, utbyggingsområder, friareal, turistprosjekter, mv.
 • Legge til rette for miljøbasert næringsutvikling av utnyttbare naturressurser, slik at dette om ønskelig kan skape økte sysselsettings- og inntektsmuligheter.
 • Ta opp saker og avgi uttalelser på grunnlag av Kvikne Utmarksråds vedtekter og intensjoner. På vegne av medlemmene kan Utmarksrådet samarbeide med, og avgi uttalelser overfor offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre.
 • Øke allmennhetens forståelse og interesse for bruk og forvaltning av utmark.

§ 4 Fjelloppsyn

Kvikne Utmarksråd skal være arbeidsgiver for fjelloppsyn som også skal fungere som sekretær og daglig leder. Kontorsted for daglig drift av Utmarksrådet skal være i Kvikne i Tynset kommune. Fjelloppsynet skal utøve sitt arbeid etter retningslinjer gitt gjennom Utmarksrådets vedtekter og vedtatt stillingsinstruks.

Styret, ved styreleder, er fjelloppsynets nærmeste overordnede. Styret har ansvaret for at drift og utøvelse skjer i tråd med arbeidsplan og vedtatt budsjett. Styret kan ansette personale, samt fastsette lønn og arbeidsforhold. Styret kan videre, innenfor budsjettrammene, ansette tidsbegrenset ekstra hjelp for eksempel til oppsyn. Avskjedigelse av personale skal foretas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Fjelloppsynet skal ha begrenset politimyndighet, med de forpliktelser og ansvar som følger.

§ 5 Årsmøtet

 • Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.
 • Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med minst seks ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Styret skal sende ut saksliste, årsmelding og regnskap to uker før årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i sakslisten.

Hvert medlemslag har en stemme. Et medlemslag kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlemslag.

Årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan.
 • Behandle budsjett for inneværende år.
 • Treffe avgjørelse om disponering av overskudd.
 • Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen.
 • Behandle forslag fra styret/medlemslag.
 • Godkjenne eventuelle nye medlemmer.
 • Velge leder for ett år.
 • Velge fire nye styremedlemmer med to års funksjonstid, hvorav to er på valg hvert år.
 • Velge to kontrollkomitè for regnskaper med ett års funksjonstid.
 • Velge valgkomité med tre medlemmer med tre års funksjonstid. En på valg hvert år, og siste funksjonsår er man leder.
 • Velge møteleder for neste årsmøte. Denne møter utenom årsmøtesending fra sitt lag.

For å være valgbar til de ulike verv i Kvikne utmarksråd må man være grunneier i et lag tilsluttet Kvikne Utmarksråd.

Styret, samt møteleder, har forslags- og talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Gyldig vedtak krever simpelt flertall av frammøtte årsmøtedeltakere.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.

Medlemsmøte kan avholdes med 14 dagers innkalling. Medlemsmøter er åpen for alle rettighetshavere tilsluttet Kvikne Utmarksråd. Alle rettighetshavere har tale- og forslagsrett på medlemsmøter.

§ 6 VALGKOMITÉ

Valgkomité består av leder og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det skal være rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som leder det 3. året. Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt.

Valgkomiteen skal:

 1. Foreslå leder for ett år.
 2. Foreslå styremedlemmer.
 3. Foreslå to varamedlemmer med to års funksjonstid, med en på valg hvert år
 4. Foreslå to medlemmer til kontrollkomitéen for regnskapet med ett års funksjonstid.
 5. Foreslå nytt medlem til valgkomitéen
 6. Foreslå møteleder for neste årsmøte. Denne møter utenom årsmøtesending fra sitt lag.

Tillitsvalgte som ønsker å fratre sine verv må sende beskjed om dette til valgkomiteen innen 1. februar.

§ 7 Styret

Styret skal blant annet:

 • Arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
 • Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap.
 • Foreslå budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
 • Føre protokoll fra styrets forhandlinger.
 • Nedsette arbeidsutvalg for å utrede viktige spørsmål.
 • Stå som ansvarlig arbeidsgiver for fjelloppsyn og eventuelt andre ansatte som angitt i §§ 4 og 7.
 • Ta opp saker og avgi uttalelser til offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre på vegne av medlemmene i Utmarksrådet (jf § 3, fjerde ledd).

§ 8 Oppgaver utover de ordinære

Utmarksrådet kan stille seg til disposisjon for å løse oppgaver for enkelte personer, enkelte medlemslag, kommune, fylke eller stat under forutsetning at de dekker de påløpne kostnader. Kvikne Utmarksråd kan forøvrig ta oppdrag/engasjement som etter styrets vurdering kan gi laget inntjening og styrke Utmarksrådets økonomiske situasjon.

§ 9 Medlemsskap

Innmelding i Kvikne Utmarksråd skal skje skriftlig. Innmelding sendes Utmarksrådet og skal vedlegges vedtekter for laget, samt liste over medlemmer og oppgave over arealene som meldes inn. Innmeldingen skal godkjennes av årsmøtet.

Utmelding skal skje skriftlig til Utmarksrådet. Før utmelding kan skje må alle forpliktelser som følge av fullmakter eller avtaler om oppdrag mellom Utmarksrådet og det aktuelle medlemslaget være avviklet. Utmeldt medlemslag kan ikke gjøre krav på andel i Utmarksrådets eventuelle fonds eller eiendeler utover eventuelt overskudd som skulle vært utbetalt til laget som følge av disse vedtekter. Uttredelse kan skje etter neste års årsmøte.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer av vedtekter krever minst 2/3 flertall på årsmøte i Kvikne Utmarksråd.

§ 11 Tvister

Tvister mellom Utmarksrådet og medlemslagene mv., eller medlemslagene innbyrdes i anledning disse vedtektene, avgjøres av en voldgiftsrett på tre medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Formannen oppnevnes av sorenskriveren i distriktet.