Elg

Kvikne storviltvald består av jaktfelt for elg hvor samtlige felt er betalende medlemmer av Kvikne Utmarksråd. Kvikne Utmarksråd, ved daglig leder, er valdansvarlig og opptrer på vegne av jaktrettshaverne overfor kommunen i saker som berører valdet. Valdet er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og rådyr, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt.

Valdet avgrenses av Tynset kommunes yttergrenser i vest, nord og øst. I sør danner den tidligere soknegrensa til Kvikne valdgrense. Eneste unntak er Leiran/Låggia utmarkslag i sørvest.

Nord-Østerdal-Røros elgregion

Kvikne er betalende medlem i Nord-Østerdal-Røros elgregion, som er en sammenslutning av elgvald innen hele eller deler av følgende kommuner: Holtålen, Røros, Engerdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen. Regionen utgjør det område som den felles elgstammen bruker gjennom året, og ny kunnskap om elgens bruk av leveområdet kan gjøre det nødvendig med justering av regiongrensene, til å også omfatte områder i andre kommuner.

«Sett elg»

For alle vald tilsluttet Nord-Østerdal-Røros elgregion samles det årlig inn observasjoner ført inn på ”Sett elg” skjemaer. Systematisk innsamling av observasjoner gir et brukbart bilde av elgbestanden i regionen, og med visse forbehold kan ”Sett Elg” gi oss et inntrykk av bestandsstørrelse, kjønnsfordeling i bestanden og kalvproduksjon. Data som gis gjennom innsamlingen av ”Sett elg” skjemaer behandles for valdet (se figur i bestandsplanen) før de oversendes sekretæren for Nord-Østerdal-Røros elgregion for videre behandling i større sammenheng.

Bestandsplan Kvikne storviltvald 2022-2025

Fellingsresultater for elg, hjort og rådyr finner du i årsmeldingene for Kvikne utmarksråd.