Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

I 2022 er det inngått to overgangsavtaler i Knutshø villreinvald. Den ene avtalen gjelder kun mellom TOR, Oppdal og Statskog, mens den andre gjelder mellom TOR, Oppdal, Statskog og Folldal, altså alle terreng innen Knutshø villreinvald.

Overgang mellom jaktfelt i Tynset/Rennebu/Oppdal og Statskog:
Det er gjensidig overgangsavtale mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T4, T14, T20-27, R5a og R6) på følgende datoer: 29. aug., 30. aug., 31. aug., 1. sept.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jaktdag på denne overgangsavtalen. Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt. Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Overgang i hele Knutshø villreinområde:
Det er full overgang i hele Knutshø villreinområde på følgende datoer:
5. sept., 6. sept., 7. sept., 8. sept., 12. sept.,13. sept. og 14. sept.

Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr.
fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.  Jegeren
plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Husk å levere labber

Jaktåret 2021-2022 for skuddpremieordningen på Kvikne er nå over (15.juli til 15.april).

Har du fangstet mår eller andre smårovvilt som er med i skuddpremieordninga på Kvikne? Ta kontakt med Kvikne utmarksråd for å få registrert disse og utbetalt skuddpremie.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt i 2022 er 30.mai

Mer om felling jaktsesongen 2020-2021 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2021.

Mer informasjon om skuddpremieordninga finner du her.

Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
Ekstraordinær båndtvang gjelder for områdene nedenfor tregrensa i hele Tynset kommune.
Vedtaket begrunnes med snøforholdene krevende og utfordrende for hjorteviltet, og vedtaket er fattet med bakgrunn i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset kommune, Hedmark (Nå Innlandet) Kunngjort 16.08.2007. § 3 ekstraordinær båndtvang.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:

  • Hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • Hund som brukes i forbindelse med ordinær jakt
    Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til
    ordinær båndtvang inntrer (1. april)

Skal du jakte på overgang?

Mandag 30 august starter overgangsavtalen mellom TOR, Statskog og Oppdal. Fra og med mandag 6 september er også Folldal med på overgangsavtalen. Mer om avtalene kan du lese i kontrakten din, eller i denne saken.

Skal du jakte på overgang? I så fall må du lese over kontrakten til det terrenget du skal på overgang til.

For å jakte i andre terreng enn der du har fått utstedt kortet ditt, må du sette deg inn i de lokale reglene som gjelder der du har tenkt deg på overgang. Det kan for eksempel være regler om avstand fra veg under jaktutøvelse, eller stopp- og parkeringsbestemmelser.

Villreinutvalget har samlet alle jegerkontraktene for TOR, Statskog, Oppdal og Folldal her så du kan sette deg inn i gjeldende regler før overgang.

Nå telles rypa

Tirsdag 10 august starter fellestakseringa på Kvikne. I dagene fram mot 15 august vil det bli taksert både på vestsida og østsida av Kvikne.

Takseringsesultatene brukes aktivt av Kvikne fjellstyre, Tynset kommune og private grunneiere til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauerenhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven. Kvikne utmarksråd har søkt og fått innvilget dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Det blir i år 22 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet og lykke til.

Endringer i våpenregelverket

Ny våpenlov med tilhørende forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juni i år. Her tar vi for oss noen av de endringene som er mest relevante for jegere.

Det er gjort noen endringer i våpenregelverket som jegere bør sette seg inn i.

Etter våpenloven § 18 må nå personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse til lånet. Personer som har våpenløyve kan som før låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet. Hva “tilsvarende skytevåpen” vil si skriver NJFF mer om i denne artikkelen. Det er imidlertid fremdeles mulig å låne bort våpen uten søknad til en som ikke har våpenløyve på “tilsvarende våpen” dersom våpeneier er med og holder forsvarlig tilsyn med våpenet (eks. førstegangsjeger uten slikt løyve som låner våpen av opplæringsjeger som er med på jakta og låner ut sitt våpen til førstegangsjegeren.)

Det er videre nytt at det ikke lenger er maks 4 ukers utlånstid. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge man kan låne et våpen, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen.

Det er også gjort en mindre endring når det gjelder oppbevaring av våpen i bil mm. Forskrifta sier nå at: “Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjerna.”

Med det nye regelverket utvides også våpengarderoben fra 6 til 8 jaktvåpen. 

Med den nye loven ble det innført forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer imidlertid i kraft først 1. juni 2024.

Les hele saken fra regjeringen og se den endrede forskriften her.

Få felte rev i 2020/21

I 2010 ble det innført skuddpremieordning for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd.

Fellingene av smårovvilt innen denne ordninga har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev. «Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 20/21 ble levert inn labber av bare 29 rev.

Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2020/2021.

Fellingene av smårovvilt har variert en del mellom år fra oppstarten av ordninga i 2010 til jaktåret 2020/2021.
I figurform blir det enda tydeligere at fellingene av især rødrev varierer mellom år.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.

OVERGANGSAVTALER I 2021

I år er det inngått overgangsavtale mellom alle jaktfelt i Knutshø villreinområde, utenom Fåset og Naustervorda.

I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 6 dager er det overgang mellom hhv. jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11), Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6) og Folldal (F12, F13, F15, F16, F17, T19).

Merk at for overgang er det visse forutsetninger som må oppfylles:

  • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  • Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse)
I år kan TOR-jegerne også gå på overgang til Folldal.

Denne avtalen kommer i tillegg til den avtalen som allerede har vært praktisert mellom Oppdal, Statskog og Tynset og Rennebu i en årrekke. Det vil si at jegere kan jakte fritt mellom disse jaktfeltene mandag tom torsdag i uke nummer 35 og 36, samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 10 dager.

Grunnen til at avtalene avsluttes den 14. september er at årsmøtet i år vedtok at jakta skal avsluttes 15. september. Slik får alle jaktfelt en siste jaktdag med jakt kun på eget terreng.

nå må du finne fram labbene

Har du felt mår på Kvikne i år? I så fall må du vise fram labbene til utmarksrådet innen 30. april for å få skuddpremie.

Jaktåret 2020-2021 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2019-2020 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2020.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.

hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

Tallene fra hjorttellinga i 2020 er nå klare. Til sammen har vi drevet med dette i fem år på Kvikne (2016-2020).

Tall fra alle årene er framstilt i en figur under.

Tall fra alle tellingene av hjort på Kvikne for årene 2016-2020.

Våren 2020 var veldig sein og kort, noe som gjorde at hjorten ikke oppholdt seg på jordene så lenge, og at vi derfor bare hadde tre tellinger. På det meste ble det sett til sammen 30 hjort på ei telling (første tellinga), så dette er hva vi kan si at vi minimum har av hjort på Kvikne.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert. I 2020 ble det observert flest hjort på første tellinga (11. mai).

Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil) og ikke som et absolutt tall på bestanden. Den bør også sammenlignes med jaktstatistikk for å få et sikrere bilde av bestandsutviklingen. Under er en figur som viser utvikling av sett og skutt hjort per jegerdag på Kvikne for årene 2013-2020, samt sett kolle per bukk og sett kalv per kolle.