Om oss/ kontaktinfo

Kvikne Utmarksråd (KUR) er et samarbeidsorgan som ble opprettet i 1981 innen gamle Kvikne kommune. Utmarksrådet består i dag av 30 lag/foreninger som samlet disponerer ca. 1.000.000 dekar. Av dette arealet er 127.000 dekar statsallmenning, 68.500 dekar kommunal eiendom og resten privat. I tillegg kjøper 11 lag/foreninger årlige tjenester av utmarksrådet. Geografiske ytre punkter for utmarksrådets medlemsmasse er fra og med Stubsjøen i Tynset kommune, og nord til Innset i Rennebu kommune, østre og vestre grenser er kommunegrensene.

KUR er arbeidsgiver for en person i full stilling som daglig leder/fjelloppsyn, en som fjelloppsyn på timebasis, samt en person i deltidsstilling med ansvar for et settefiskanlegg.  Alle ansatte har naturfaglig utdannelse gjennom høyskoler og kurs, og fjelloppsynene har begrenset politimyndighet for helhetlig naturoppsyn gitt av politimestrene for Trøndelag og Innlandet politidistrikter. Utmarksrådet skal også arbeide for å:

  • løse felles frivillige oppgaver, og oppgaver hjemlet i lov, på en måte som best mulig ivaretar medlemmenes interesser. Herunder ta seg av spørsmål knyttet til beitebruk, utbyggingssaker og arealdisponering som arealplanlegging, hytter, utbyggingsområder, friareal, turistprosjekter, mv.
  • legge til rette for miljøbasert næringsutvikling av utnyttbare naturressurser, slik at dette om ønskelig kan skape økte sysselsettings- og inntektsmuligheter
  • øke allmennhetens forståelse og interesse for bruk og forvaltning av utmark

Kvikne Utmarksråd representerer/utfører arbeid for, foruten de ulike grunneierkonstellasjoner, andre lag og uformelle organisasjoner som Kvikne Fiskeforening, Kvikne Østfjell Beitelag, Kvikne Vestfjell Beitelag, Innset Vest Beitelag, fire veiforeninger, Kvikne Østfjell Villreinvald, Tynset og Rennebu Villreinvald og Kvikne storviltvald.

Kontaktinfo:

Daglig leder/Fjelloppsyn: Øyvind Lønnebotn Tlf: 99274943 Epost: kur@kvikneutmarksrad.no Kontorsted: Vollan gård

Fjelloppsyn  Ingebrigt Storli Tlf: 97706936 Kontorsted: ”Håmmårhøa”

Klekkeriet Liv Elisabeth Svergja Tlf: 97121319 Arbeidssted: Klekkeriet Svergja