Klekkeri

Kvikne Utmarksråd har et eget klekkeri som er å finne på gården Sverja.

Bakgrunn og historikk

Da det i 1989 kom forbud mot å ta yngel fra Oppdal klekkeri, p.g.a. smittefare, ble det i 1990 vedtatt å etablere ørret klekkeri på Kvikne. I 1991 kom drifta av anlegget i gang, med Kvikne Utmarksråd som eier. Klekkeriet har konsesjon på et maksimum utsett av 35 000 ensomrig settefisk.

Under stamfisket blir det hovedsakelig tatt stamfisk fra Litj-Sverja (østsida av dalen) og lokaliteter på vestsiden av dalføret, så det er kun stedegen fisk som settes ut på Kvikne.

I 1994 fikk Kraftverkene i Orkla (KVO) pålegg fra Fylkesmannen i Hedmark om utsetting av 15 000 ensomrig settefisk i Sverjesjøen, Orkla og Ya, som kompensasjon for nedsatt produksjon av fisk. Utsetting skjer vanligvis i juli/august.

"Stryking" av fisk fra stamfisket i Inna.
«Stryking» av fisk fra stamfisket i Inna.

De som har søkt og fått tillatelse til å sette ut fisk fra Kvikne klekkeri kan ta kontakt med Kvikne utmarksråd for å avtale henting av fisk. Utlevering av fisk skjer i løpet av juni hvert år.

Gode råd ved fiskeutsettinger