Viktige papirer for jegere

Jegerkontrakt

Jegerkontrakt for elg og hjort skal skrives ut i 2 eksemplarer, underskrives og et eksemplar leveres til Kvikne Utmarksråd før jakta starter. For jaktlag skriver jaktleder under jegerkontraktene og leverer 1 stk til utmarksrådet.

Hjortejegere utenom jaktlag må også skrive under på og levere kontrakt før disse starter jakta. Vi oppfordrer til at slike jegere tar kontakt med elgjaktlag før man drar ut i terrenget slik at eventuelle uheldige situasjoner unngås.

Sett-elg, Sett-Hjort

Alle jaktlag og jegere utenom lag skal føre «Sett-elg og/eller Sett-Hjort-» skjema for alle dager det jaktes, også dager det ikke er sett dyr. Skjemaene summeres til slutt. Husk også slaktevektskjema dersom dere skyter dyr.

Fullstendig utfylte og summerte skjemaer leveres valdansvarlig for videresending til Kvikne Utmarksråd som sørger for innrapportering til kommunen senest innen 10 dager etter jaktas slutt.

Sett- registreringene gjøres på nett av jaktlederne selv på hjorteviltregisteret.no. (OBS: enkeltjegere som jakter utenom lagene MÅ føre sett-skjema i papirformat og levere til Kvikne utmarksråd som før). Her finner du sett-skjemaer.

Ettersøk

Ettersøk av påskutt vilt skal vare ut dagen dyret ble påskutt, og hele neste dag dersom dyret ikke er funnet.

Ved skadeskyting skal viltnemda varsles, ved leder Asbjørn Strømseng telefon 916 36 827, eller Nils Øian telefon 901 23 471.

I henhold til «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» (FOR-2002-03-22-313) § 23 skal alle ha tilgang til ettersøkshund: «Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund».

I ettersøkshundregisteret til Norsk Kennelklubb kan du finne alle registrerte ettersøkshunder i det aktuelle området du skal jakte i.

Avtale om godkjent ettersøkshund

Mer om ettersøk

Annen informasjon

Bestemmelsene i forskrift om jakt, felling og fangst retter seg først og fremst mot jegere og fangstfolk, og det meste av offentlige regler om jakt, felling og fangst er samlet i denne forskriften. Viltloven inneholder også viktige bestemmelser om utøvelse av jakt og fangst, bl.a. hvem som har rett til jakt og fangst, som alle jegere og fangstfolk må kjenne til.

Det er også utarbeidet en veiledning til forskrift om jakt, felling og fangst. Denne gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i rammer. Under hver ramme er det gitt kommentarer til den enkelte paragraf.