Forvaltning og forskning

Tellinger

Kalvetellinger

Kalvetellingene gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kalvetellinger i fostringsflokkene om sommeren gir grunnlag for å anslå tilveksten.

Oversikt over resultater fra kalvetellingene finner du på hjorteviltregisteret.

Minimumstellinger

Fra minimumstellinga 2016. 271 dyr i Vesle elgsjøtangen. Foto: Ingolf Røtvei.
Fra minimumstellinga 2016. 271 dyr i Vesle elgsjøtangen. Foto: Ingolf Røtvei.

Minimumstellinger gjennomføres på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelsen.

Resultater av minimumstellingene i Knutshø:

År          Ant. dyr

2019:   1338

2018:   1312

2017:   1287

2016:    1237

2015:    1399 (vanskelige forhold)

2013:    1545

2011:    1392

2010:   1392

2009:   1620

Strukturtellinger

Strukturtelling i Knutshø 2016.

Strukturtellinger er et bidrag til forvaltningen av villreinbestandene og utføres i alle villreinområder for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen i villreinbestandene etter jakta. Da telles det opp antall kalver, simler og bukker fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre i flokkene.

Notat strukturtelling Knutshø 2018

Notat strukturtelling Knutshø 2017

Notat strukturtelling Knutshø 2016

Notat strukturtelling Knutshø 2015

Notat strukturtelling Knutshø 2014

Notat strukturtelling Knutshø 2013

Fellingsdata og bestandsplan

Oppsyns- og fellingsrapporter

OPPSYN OG FELLING KHØ 2019

OPPSYN OG FELLING KHØ 2018

OPPSYN OG FELLING KHØ 2017

OPPSYN OG FELLING KHØ 2016

OPPSYN OG FELLING KHØ 2015

OPPSYN OG FELLING KHØ 2014

OPPSYN OG FELLING KHØ 2013

OPPSYN OG FELLING KHØ 2012

Gjeldende bestandsplan

Bestandsplan_Knutshø 2018-2022

Kontaktinfo Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg

Forskning og overvåking

NINA rapport 1019. Villreinens arealbruk i Knutshø

Statusrapport for overvåkingsprogrammet for hjortevilt 1991–2016

Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet, status og leveområde. NINA rapport 800