Kalveovervåkinga i 2017 er igang

Prosjektet har som mål å kartlegge kalvingstidsperioden for villreinstammen i Forollhogna. I tillegg vil prosjektet belyse effektene av et eventuelt selektivt uttak av de største kalvene i jakta.

Forollhogna har lenge vært kjent for å ha svært kondisjonssterke dyr, stor kalveproduksjon, tidlig kalving og høye slaktevekter. Overvåkningsdata fra området viser at slaktevektene hos alle typer dyr er redusert med omtrent 20% i løpet av den siste 20 års perioden. Dette er en bekymringsfull utvikling og villreinutvalget har hatt et fokus på denne negative utviklingen gjennom flere år. Man har også hatt inntrykk av at brunsten er forskjøvet og har kommet noe seinere de siste åra. Villreinutvalget og NINA igangsatte derfor et pilotprosjekt i 2016 hvor man ønsket å sette et fokus på dette.  Feltarbeid som ble gjennomført våren 2016 ga en relativt presis beskrivelse av kalvingsforløpet sist vår. I forbindelse med pilotprosjektet ble også jegerne bedt om å fotografere alle felte dyr. Tanken er at data fra disse bildene skal sammenholdes med et tilsvarende billedmateriale som samles inn i forbindelse med strukturtellingene i september.

Resultatene fra kalvinga i 2016 er oppsummert og gir en tydelig indikasjon på at kalvinga både er noe seinere enn beskrevet før (8-10 dager) og fremfor alt at kalvinga ser ut til å strekke seg over et vesentlig lengre tidsrom enn hva som var tilfellet på 1980 tallet (drøyt 30 dager i 2016 mot ca 14 dager på åttitallet).

Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Naturforskning v/Olav Strand og gjennomføres i nært samarbeid med villreinutvalget for Forollhogna, lokalt fjelloppsyn og Statens naturoppsyn.

Les mer her: Rapport kalveovervåking 2016