Kategori: Allgemein (Side 1 av 40)

Felt smårovvilt 2022-2023

Fellingsresultatene for smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne er klar. Fellingene genererer en utbetaling på totalt kr 38 180.- i skuddpremier for jaktåret 2022-2023.

Skuddpremieordningen ble innført 2010-2011 for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd. Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordningen fra oppstarts-jaktåret 2010-2011 til og med jaktåret 2022-2023.

Tid for å levere inn felt smårovvilt

Jaktåret 2022/23 går mot slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt, kontakt utmarksrådet på epost: kur@kvikne.no eller på telefon 992 74 943, så avtaler vi nærmere. Frist for å registrere fellinger er 30. april.

Harepest på Kvikne

Harepest er en sykdom som smitter fra dyr til mennesker (zoonose).

Det ble påvist harepest (tularemi) Røros i forrige uke. Det er den siste tiden også funnet døde harer på Kvikne, så vi må gå ut fra at det også er harepest her. Dette var også beskjeden Fjelloppsynet fikk fra Mattilsynet etter funn av en død hare i helgen. Det er sendt en inn en hare til Mattilsynet for analyse, men prøvesvar foreligger ikke pr. nå.

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker, stillestående vassdrag og andre vannkilder. Det kan også skje ved at du tar på syke eller døde harer og smågnagere.

Vær derfor forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering (eks. kosting) av muselort og avføring fra andre smågnagere, da smågnagere kan overføre harepest.

Hvis du finner en død hare/mus, vær forsiktig med å flytte den og bruk engangshansker ved eventuell håndtering. Gi gjerne beskjed til Utmarksrådet ved funn av døde harer eller smågnagere.

Her kan du lese FHIs råd for å unngå smitte fra drikkevann og andre kilder

Ny daglig leder/fjelloppsyn

Kvikne utmarksråd har nå ansatt ny daglig leder/fjelloppsyn. Han heter Øyvind Lønnebotn og gleder seg til sin første arbeidsdag i Kvikne utmarksråd 3. oktober.

Øyvind Lønnebotn blir ny daglig leder/fjelloppsyn i Kvikne utmarksråd i oktober.

Øyvind ble født i Bergen i 1977 med aktive foreldre som var flink å ta med han og de to søsknene ut på tur.
Han har jobbet flere år som logistikkmedarbeider i bilbransjen og verftsindustrien. Har også jobbet noen år som ufaglært tømrer. Etter det gikk han litt «lei» og ønsket sterkt å gjøre noe nytt i hverdagen. Han bestemte seg da for å ta utdannelse og startet på utmarksforvaltning på Evenstad i 2017. Øyvind jobbet for et utmarkslag i Rendalen under studietiden (fiskeoppsyn og fiskekultivering) og har også jobbet som fjelloppsyn i Folldal fra juni -21 til august -22.

Øyvind forteller at han gleder seg masse til å starte i ny jobb på Kvikne: «Oktober er en fin tid å starte på. Da er den travleste tiden på året unnagjort og jeg kan fokusere på å sette meg inn i den daglige driften av utmarksrådet.  I starten blir det viktigste å gjøre meg (litt) kjent i de ulike områdene og med de ulike utmarkslagene/medlemslagene, i tillegg til å  sette meg inn i og planlegge ulike arbeidsoppgaver.»

Årets taksering snart i gang

Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 13-14 august (Kvikne østfjell), mens Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne helga.

Rypetaksering har vært gjennomført i en årrekke på Kvikne og resultatene brukes aktivt ved kvotesetting og planlegging av høstens jakt på både private felt og statsallmenning.

Takseringsesultatet brukes aktivt av Kvikne fjellstyre (og av private grunneiere) til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis, førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene skal ikke forekomme.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Det blir i år 22 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres , les mer om dette her.

Vil du jobbe for oss?

Kvikne utmarksråd har nå en sjelden mulighet for deg som vil jobbe med viltforvaltning og som oppsyn.

Kvikne Utmarksråd (KUR) er et samarbeidsorgan for grunneierlag, Kvikne fjellstyre mm. som ble opprettet i 1981 innen gamle Kvikne sogn. Utmarksrådet består i dag av ca. 30 lag/foreninger som samlet disponerer ca. 1.000.000 dekar. Som daglig leder for Kvikne utmarksråd har du ansvar for den daglige drifta av utmarksrådet herunder budsjettering og fakturering, oppdatere nettsider, arrangere møter for styrer og grunneierlag, revidering av bestandsplaner, søke midler til, og drive prosjekter, årlig drift av et småskala settefiskanlegg. Du innehar i tillegg sekretariatet for Kvikne fjellstyre og skal utføre saksbehandling etter fjelloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Som oppsyn for Kvikne utmarksråd utfører du blant annet tilsyn med bufe på beite, oppsyn i villreinjakta i Knutshø og Forollhogna villreinområder, tilsyn med og vedkjøring til 6 fjellbuer, stamfiske og fiskeutsett. I tillegg har KUR tjenestesalg til flere aktører.

Kontorsted er Kvikne i Tynset kommune og oppsyn foregår i hovedsak i nærområdet.

Mer om jobben og hvordan du søker kan du lese her:

Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

I 2022 er det inngått to overgangsavtaler i Knutshø villreinvald. Den ene avtalen gjelder kun mellom TOR, Oppdal og Statskog, mens den andre gjelder mellom TOR, Oppdal, Statskog og Folldal, altså alle terreng innen Knutshø villreinvald.

Overgang mellom jaktfelt i Tynset/Rennebu/Oppdal og Statskog:
Det er gjensidig overgangsavtale mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T4, T14, T20-27, R5a og R6) på følgende datoer: 29. aug., 30. aug., 31. aug., 1. sept.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jaktdag på denne overgangsavtalen. Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt. Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Overgang i hele Knutshø villreinområde:
Det er full overgang i hele Knutshø villreinområde på følgende datoer:
5. sept., 6. sept., 7. sept., 8. sept., 12. sept.,13. sept. og 14. sept.

Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr.
fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.  Jegeren
plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Husk å levere labber

Jaktåret 2021-2022 for skuddpremieordningen på Kvikne er nå over (15.juli til 15.april).

Har du fangstet mår eller andre smårovvilt som er med i skuddpremieordninga på Kvikne? Ta kontakt med Kvikne utmarksråd for å få registrert disse og utbetalt skuddpremie.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt i 2022 er 30.mai

Mer om felling jaktsesongen 2020-2021 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2021.

Mer informasjon om skuddpremieordninga finner du her.

Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
Ekstraordinær båndtvang gjelder for områdene nedenfor tregrensa i hele Tynset kommune.
Vedtaket begrunnes med snøforholdene krevende og utfordrende for hjorteviltet, og vedtaket er fattet med bakgrunn i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset kommune, Hedmark (Nå Innlandet) Kunngjort 16.08.2007. § 3 ekstraordinær båndtvang.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:

  • Hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • Hund som brukes i forbindelse med ordinær jakt
    Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til
    ordinær båndtvang inntrer (1. april)
« Eldre innlegg