Foring av hjort og rådyr

Kvikne utmarksråd er gitt tillatelse til fôring av hjort og rådyr også for sesongen 2017/18.

Mattilsynet har gitt Kvikne utmarksråd tillatelse til å drive vinterfôring av hjort og rådyr ved Vollan og Bakken sesongen 2017/18.

I 2016 kom det ei forskrift som forbød slik fôring, men det var mulig å søke dispensasjon fra forskriften, noe som ble gjort og tillatelse gitt også for sesongen 2016/17.

Utdrag fra tillatelsen fra Mattilsynet for sesongen 2017/18:           «CWD er en snikende dødelig sykdom hos hjortevilt som smittes i direkte kontakt med utsondringer
(spytt, avføring, urin) fra sjuke dyr.                                                                            I visse situasjoner er det sterkt ønskelig å sette ut fôr til ville hjortedyr. Begrensning av viltpåkjørsler som i dette tilfellet for å unngå skader på mennesker er en slik situasjon.
Selv om det er tatt et betydelig antall prøver av hjortevilt i regionen (med resultat ikke påvist sykdom) kan en med det ikke avskrive at det finnes smittede dyr her også. Det er samtidig en klar oppfatning av at fôringen har hatt stor betydning for å hindre ulykker knyttet til viltpåkjørsler i Nord-Østerdal. Hensynet til folkehelse (stor fare for personskade ved påkjørsler av hjortevilt) og dyrevelferd må veie tungt i en vurdering av om det skal gis en tillatelse fra foringsforbudet. I vurderingen kommer også inn det faktum at det så langt i kartlegging av smitteomfang i hjorteviltpopulasjonen ikke er funnet CWD på rådyr, det er funnet CWD på 3 elg (de to nærmeste i
Selbu i 2016), det er funnet CWD på en hjort i Møre og Romsdal og det er funnet CWD på 7 villrein i Nordfjella. CWD påvist hos hjorten og elgene var av samme type og skiller seg fra den CWD typen
som er funnet hos villrein. Både hjorten og elgene var eldre hunndyr. Det kan være mulig at denne formen for CWD ikke er smittsom.»