vellykket telling

Første forsøk på minimumstelling av reinen i Knutshø ble gjennomført 14.3.19. Flokkene er nå talt opp fra bildene og totalt viser de en minimumsbestand på 1338 dyr i Knutshø i vinter.

Kart som viser flyruta (blå strek) og antall dyr i flokkene der hvor de ble funnet (røde tall).

Beregningene basert på fjorårets minimumstelling og kalvtelling, fellingstall og erfaringstall for naturlig avgang viser at bestanden skal ligge på rundt 1365 dyr. Årets minimumstelling er dermed såpass nært beregningene at den må kunne sies å være veldig vellykket.

Flokkene telles opp ved å markere dyrene med røde prikker.

Det blir nå opp til årsmøtet i Knutshø villreinområde å avgjøre hva kvota for årets jakt skal foreslås satt til, før det oversendes til villreinnemnda for endelig avgjørelse.

Mer om tellinger i Knutshø finner du her.