Endringer i våpenregelverket

Ny våpenlov med tilhørende forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juni i år. Her tar vi for oss noen av de endringene som er mest relevante for jegere.

Etter våpenloven § 18 må nå personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse til lånet. Personer som har våpenløyve kan som før låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet. Hva “tilsvarende skytevåpen” vil si skriver NJFF mer om i denne artikkelen. Det er imidlertid fremdeles mulig å låne bort våpen uten søknad til en som ikke har våpenløyve på “tilsvarende våpen” dersom våpeneier er med og holder forsvarlig tilsyn med våpenet (eks. førstegangsjeger uten slikt løyve som låner våpen av opplæringsjeger som er med på jakta og låner ut sitt våpen til førstegangsjegeren.)

 

Det er videre nytt at det ikke lenger er maks 4 ukers utlånstid. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge man kan låne et våpen, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen.

 

Det er også gjort en mindre endring når det gjelder oppbevaring av våpen i bil mm. Forskrifta sier nå at: “Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjerna.”

 

Med det nye regelverket utvides også våpengarderoben fra 6 til 8 jaktvåpen. 

 

Med den nye loven ble det innført forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer imidlertid i kraft først 1. juni 2024.

 

Les hele saken fra regjeringen og se den endrede forskriften her.