pålegg om testing av villrein

Miljødirektorat pålegger jegere som feller hjortevilt å teste felte hjortevilt for skrantesjuke i henhold til et vedtak gjengitt i et skriv fra direktoratet (last ned skrivet under).

Alle jegere må sende prøver til Veterinærinstituttet og registrere felte dyr og skrantesjukeprøven i Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no eller på mobilapp).

Kvikne utmarksråd og mattilsynet arrangerte en demonstrasjonskveld i 2018 hvor det ble tatt både lymfe- og hjerneprøver.

Det skal tas prøver av villrein i forbindelse med jakt i alle villreinområdene i Norge i 2019. I alle villreinområdene skal alle felte villrein som er 1 år eller eldre (ikke årskalv) testes for skrantesjuke.

Hjorteviltportalen finnes oppdatert informasjon om hva som skal samles inn i hvilke områder, informasjonsbrosjyre til jegere, med mer.