Fellingsrapport fra forollhogna

Oppsyns- og fellingsrapporten for Forollhogna er nå klar, den finner du i sin helhet på www.hognareinen.no.

Fellingsprosenten for Forollhogna ble i 2020 84 % av en kvote på 350. Det er felt en høy andel simlekalver i 2019 og 2020 sammenlignet med årene før. Dette kan være et resultat av fokus på felling av små kalver og viser i så fall at man så langt har lyktes med målsettinga om felling av flere simlekalver i bestandsplanperioden.

Jeger i Forollhogna slakter mens flokken springer forbi i bakgrunnen.

Tallene viser imidlertid også at det fortsatt felles en lav andel ungsimler. Antageligvis kommer dette av at det jegerne forbinder med ei «typisk simle» er ei voksen simle med relativt stort gevir med flere forgreininger, mens ei ungsimle lett kan forveksles med en liten ungbukk og derfor sjelden blir skutt.

Også i høst skulle alle felte dyr registreres på www.hjorteviltregisteret.no. Totalt er 173 dyr (58,8 %) registrert felt i hjorteviltregisteret (46 % i 2019). Dette er altfor lite da alt av felt rein skal registreres i hjorteviltregisteret. Av disse var 87 stk registrert som kalv og 86 som ungdyr og voksendyr.

Langt fra alle jegerne registrerer sitt felte dyr på www.hjorteviltregisteret. Dette er viktig for at databehandling i ettertid skal bli så riktig som mulig.

Veterinærinstituttet sendte også i 2019 ut prøvesett for CWD-prøvetaking som ble utdelt til rettighetshaverne sammen med reinskortene for videre fordeling til jegerne. Det skulle tas prøver av alle dyr eldre enn årskalv. Det ble i 2020 sendt inn 78 CWD-prøver av totalt 126 felte voksendyr (62 %). Her også trengs det en skjerping i rutinene til jegerne.

Det ble ikke påvist CWD i noen av de innsendte prøvene. I 2020 ble det ikke påvist fotråte på noen felte dyr.