På tide å vise labbene

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Antall felte smårovvilt har variert fra år til år siden skuddpremieordninga ble innført fra sesongen 2010/2011.

Forbud mot saltstein, men ikke for sau

På grunn av den påviste CWD-sykdommen i april 2016 ble det lagd en forskrift for å forhindre spredning av sykdommen, og det ble tatt prøver av flere reinsdyr skutt under jakta for CWD- analyse, som bildet viser.

Chronic Wasting Disease (CWD) også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på hjortedyr som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli i år og forlenget i slutten av desember 2016.

Mattilsynet foreslår nå at CWD-forskriften blir en permanent forskrift og har i den forbindelse kommet med noen forslag til endringer i den gjeldende forskriften.

For «folk flest» er den viktigste regelen å være klar over forskriftens § 6 som også foreslås videreført:

§ 6 Forbud mot fôringssteder og slikkesteiner
Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr.

Kvikne Utmarksråd har til orientering søkt Mattilsynet og fått innvilget tillatelse til fôring av hjort og rådyr vinteren 2016/17. Utlegging av saltstein til sau er ikke rammet av forbudet som forskrifta er per i dag og det legges ikke opp til noen endringer heller her i endringsforslaget til forskriften som nå foreslås gjort permanent.

Hele forskriften som den er per i dag finner du her.

Les hele endringsforslaget her.

Forvaltningsplan for moskus

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sendt forslag til ny forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell ut på høring. Planen skal gjenspeile samfunnets ønske om hvordan arten skal forvaltes.

Forslag på ny forvaltningsplan for moskus er nå ute på høring. Foto: Bjørn Rangbru / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Moskusen var naturlig i Norge for 30 000 – 100 000 år siden, men døde ut under siste istid. Dagens stamme er etterkommere av dyr som ble innført fra Grønland i 1947 – 1953. Dovrefjell er eneste område i Europa hvor det finnes en livskraftig bestand.

Det er et politisk ønske å beholde bestanden av viltlevende moskus på Dovrefjell, men det er flere utfordringer knyttet til dette. Blant annet fører moskusturismen til utfordringer for villreinen i området som er langt mer sky og sårbar ovenfor menneskelig aktivitet enn hva moskusen er.

Les mer

Minimumstelling i Knutshø

Minimumstelling for Knutshø ble gjennomført 3. mars, og de fotograferte flokkene er nå talt opp. Til sammen ble det fotografert og talt opp 1287 dyr fordelt på fire flokker. Tellemannskapet melder om gode forhold hvor de kunne se slepene fra alle flokkene på god avstand.

Minimumstelling 03.03.2017

Under kan du se et kart som viser flyruta (blå linje), og ruta for bakkemannskap (oppsyn ute på andre oppdrag)  (grønn linje).

 

Glimt fra fjellet

Det er fint i fjellet nå og mye spennende å se. Her får du et lite glimt fra vinteren i Kviknefjella.

Trykk på bildegalleriet for å få se bildene i større format.

Spennende konferanse

Under Forollhognakonferansen får du høre mer om blant annet kalvingsprosjektet i Forollhogna.

Hvis du er interessert i natur, naturbruk og næring i nasjonalpark er Forollhognakonferansen 2017 noe for deg. Sett av mandag 13. mars kl 10.00- 15.45 og dra til Mjuklia Gjestegård i Rennebu.

Her får du lære om ferdselsprosjektet «menneskelig aktivitet og villrein» i Forollhogna. Oscar Puschmann kommer og foredrar om norske natur- og kulturlandskap i endring. Skrantesjuka på villrein og kalvingsprosjektet i Forollhogna er sentrale tema og Olav Strand vil fortelle om dette.  Du kan også få høre litt om gårdsturisme og kjøttproduksjon i tilknytning til nasjonalparken.

Program Forollhognakonferansen 2017

Gode elgfellinger, men svak hjortfelling i 2016

Fellingene av rådyr varierer mye fra år til år på Kvikne.

Oversikt over felte elg for Kvikne storviltvald i 2016 gir en total fellingsprosent på 85%, noe som må sies å være veldig bra.

Fellingsprosenten på hjort stupte derimot fra 90% i 2015 til 50 % i 2016. Men med en relativt lav kvote (20 dyr) og svært varierende jaktinnsats, vil fellingene kunne variere mye fra år til år. I 2015 ble det brukt 994 timer på jakt, mens det i 2016 bare ble lagt ned 573 timer til jakt, i følge registreringene for Kvikne storviltvald i hjorteviltregisteret.

Kjønnsfordelingen i avskytingen for årene 2015 og 2016 samlet sett er noe skjev til fordel for hunndyr for både elg og hjort. Men med fortsatt et år igjen av planperioden (2015-2017) kan dette endres på før perioden er over. Avskytingen må imidlertid ses i forhold til sett- registreringene, og med et relativt stabilt ku/okse-forhold (elg) på rundt 1 er det ingen dramatikk i fellingstallene.

Avskytingene av rådyr varierer også mye mellom år. Kvikne storviltvald er tildelt kvotefri jakt på rådyr, men alle felte rådyr må meldes inn til Kvikne utmarksråd for videre innmelding til kommune og SSB.

Se total oversikt: Felte elg, hjort og rådyr 2015- 2016

Når skjer flest hjorteviltpåkjørsler?

Det kjøres på flere hjortevilt om vinteren en om sommeren, og flere i den mørke delen av døgnet en den lyse. Når på døgnet dyret blir påkjørt varierer dermed også i løpet av året.

Alt av fallvilt skal registreres med blant annet tid og sted i Hjorteviltregisteret. I innsynsløsningen kan du se fallvilthendelser i kart. Her har du også mulighet til å lære mer om hvor og når det skjer flest påkjørsler på de vegene du ferdes.

Les mer

Mer om viltpåkjørsler

Rådyr ved fôrplassen ved Vollan.
Rådyr ved fôrplassen ved Vollan.

På Kvikne fôres det hjort og rådyr i regi av Kvikne utmarksråd ved to steder for å redusere påkjørselsfaren. Les mer om fôringene her.

Skrantesjuke (CWD)- hva skjer?

 

Anbefalte tiltak. Klikk for stort bilde. Figur: Bjørnar Ytrehus/NINA
Anbefalte tiltak. Klikk for stort bilde. Figur: Bjørnar Ytrehus/NINA

Fagfolkene fra Norsk Institutt for Naturforskning, Veterninærinstituttet, Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Miljødirektoratet er klare i sin tale: Sykdommen vil ikke forsvinne av seg selv. Den vil høyst sannsynlig øke i omfang, og det er stor fare for spredning til andre områder og til annet hjortevilt.

Tiltak for å kunne begrense, og om mulig, utrydde den alvorlige dyresykdommen i Norge er derfor nå den store diskusjonen.

Det ble nylig avholdt informasjonsmøter i områdene omkring Nordfjella, der sykdommen til nå er påvist på 3 rein, om mulige tiltak.

Les mer

GPS- merking av elg i Sør- Trøndelag

50 elger får GPS- merkebånd i Sær- Trøndelag i vinter. Foto © Øystein Os og Christer Rolandsen/NINA
50 elger får GPS- merkebånd i Sær- Trøndelag i vinter. Foto © Øystein Os og Christer Rolandsen/NINA

Som en følge av skrantesjuken (CWD) som ble påvist på to elger i Selbu i høst skal 50 elg GPS- merkes nå i vinter. Merkinga vil foregå i Sør- Trøndelag, med hovedvekt på Selbu og vil forhåpentligvis gi svar på flere spørsmål.

Om elgen i Selburegionen foretar lengre sesongvandringer, eller om den holder seg i området gjennom året vil være et viktig spørsmål å få svar på med tanke på hvor det i framtida kanskje bør gjøres tiltak for å begrense eventuell spredning av CWD- sjukdommen.

Les mer om merkeprosjektet

Les mer om skrantesjuka