Vårtelling av hjort 2017

Tallene fra vårtellinga av hjort på Kvikne i 2017 er nå klare. Sammenlignet med 2016 ble det talt færre hjort, men det behøver ikke bety at det er færre hjort. Værforhold, møkkspredning på jordene det telles med mer spiller blant annet inn på antallet hjort som observeres under tellingene, og i 2017 var vi litt uheldige med være under de to første tellingene.

På den tellinga det ble talt flest hjort i 2017 var det tilsammen talt 42 hjort, mens tilsvarende for 2016 var 66. Det er ikke mye vi kan trekke ut av tallene ettersom vi bare har to år med tellinger, vi trenger flere år for å kunne se en trend (om bestanden går opp, ned eller er stabil), men for 2017 kan vi uten tvil si at vi har minst 42 hjort på Kvikne.

Erfaringer fra noen andre steder i Norge hvor de har gjennomført vårtelling av hjort i en årrekke har vist at man sjelden teller mer enn 2/3 av bestanden ved maksimalt gode telleforhold. Spesielt er det da bukkene som vil være sterkt underrepresentert.

I noen kommuner har man funnet god sammenheng mellom antall observerte dyr på innmarka om våren og antall felte dyr påfølgende jakt.

Under kan du se tallene fra 2016 og 2017 framstilt i figurer og tabell. Klikk på figurene for større format.

Det våres i fjellet

Våren kommer i fjellet i år også, om enn til noe ulikt tidspunkt på «vestsida» (Knutshø) og «østsida» (Forollhogna). Snøen har ligget jevnt i fjellet i vinter, både på vest- og på østsida, men det har allikevel vært betydelig mer snø innover østsida. Det synes godt nå som snøen smelter.

Skal du innover fjellet på vestsida er det nå fjellskoene som gjelder, mens om du skal noe langt innover på østsida bør du ha med skiene.

Se bilder fra «øst og vest» under (klikk på bildene for større format).

 

El-sykling i utmark

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag tar for seg motorisert ferdsel i utmark og har nå fått en ny bestemmelse for el-sykler. Foto: Ole Wattne/NOTS Lillehammer

Om el-sykling har vært å anse som motorisert ferdsel i forhold til motorferdsellovgivninga og dermed i utgangspunktet ikke tillatt i utmark, har vært noe uavklart.

Nå er det imidlertid kommet en ny bestemmelse i motorferdselforskrifta som sier noe om dette. Paragraf 2a fastslår at elektriske sykler ikke er å anse som motorkjøretøy i denne sammenhengen, men det er en grense for hvor mange kW sykkelen kan ha for å betegnes som elektrisk sykkel og dermed kunne benyttes i utmark:

§ 2a.Elektriske sykler kan brukes i utmark. Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå. Det tillates at sykkelen har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t.

Kommunen kan i forskrift bestemme at bruk av elektriske sykler som nevnt i første ledd likevel ikke er tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Hele motorferdselforskrifta finner du her

Vær imidlertid obs på at verneforskrifter kan legge begrensninger på all form for sykling i et område. I blant annet Forollhogna nasjonalpark er det  innført et slikt forbud.

Les verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark.

Avtale om overgang i Knutshø

Det er inngått en avtale om overgang blant de fleste rettighetshaverne innen Knutshø villreinområde som gjelder fra og med 2017 og inntil den eventuelt sies opp av en av partene.

Statskog, Oppdal eller Kvikne og Rennebu (TOR) har inngått en avtale om felles overgang tilsvarende den i 2016. Foto: Esten S Skullerud.

Overgangen skal gjelde i til sammen 12 dager (mandag til og med torsdag) og jaktas første uke holdes utenom avtalen. Dette innebærer at det vil være litt forskjellig ukenumre for overganger fra år til år.

Mer om avtalen finner du her.

Følg med på kalvingsprosjektet

Kalvingsprosjektet i Forollhogna er nå inne i sitt andre år og i skrivende stund er vi midt i feltperioden som varer fra omtrent 25. april til starten på juni.

Den tredje tellinga er nå akkurat gjennomført. Til sammen denne felt-turen talte vi rundt 800 dyr fordelt på 7 flokker.

 

Les mer og se flere bilder på Hognareinen

Les mer fra prosjektets første runde

Betydelig nedgang i antall skutte rev

Frist for innlevering av labber med mer for skuddpremieordninga for jaktåret 2016-2017 er nå gått ut og statistikken er dermed klar. Denne viser en halvering av innleverte revelabber, noe som nok gjenspeiler ståa for revebestanden i bygda ganske godt. Jegerne har meldt om mindre rev å se på åtene enn hva som var tilfelle sesongen 2015-2016.

Oversikt over innleverte labber og føtter for skuddpremieordninga for 2011-2017

 

Innleverte labber og føtter har variert i årene 2012-2017, noe som vises godt av figuren. Rev og kråke troner allikevel desidert høyest i statistikken.

Vårtelling av hjort

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. 2016 var første året vi gjennomførte slik telling på Kvikne og første telledato var da ei uke tidligere enn i år ettersom våren i år har latt mer vente på seg.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver søndag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Resultater fra tellinga i 2016. Et år med data gir lite informasjon ettersom dette kun er ei minimumstelling. Det må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil).

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2017:

 • 7. mai
 • 14. mai
 • 21. mai
 • 28. mai
 • 4. juni

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2017

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli: 99 58 52 27
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad: 91 60 85 48
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue: 90 92 02 99
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth: 95 28 88 34
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli: 97 97 61 87/97 70 69 36
 • Orkelbogvegen. Ruteleder: Steinar Munkhaugen/Stian Aasbø: 95 08 22 20/95 02 31 23
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk: 90 68 91 11
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning: 94 48 95 17
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer: 91 85 55 47
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen: 91 63 71 94

Kalveovervåkinga i 2017 er igang

Prosjektet har som mål å kartlegge kalvingstidsperioden for villreinstammen i Forollhogna. I tillegg vil prosjektet belyse effektene av et eventuelt selektivt uttak av de største kalvene i jakta.

Forollhogna har lenge vært kjent for å ha svært kondisjonssterke dyr, stor kalveproduksjon, tidlig kalving og høye slaktevekter. Overvåkningsdata fra området viser at slaktevektene hos alle typer dyr er redusert med omtrent 20% i løpet av den siste 20 års perioden. Dette er en bekymringsfull utvikling og villreinutvalget har hatt et fokus på denne negative utviklingen gjennom flere år. Man har også hatt inntrykk av at brunsten er forskjøvet og har kommet noe seinere de siste åra. Villreinutvalget og NINA igangsatte derfor et pilotprosjekt i 2016 hvor man ønsket å sette et fokus på dette.  Feltarbeid som ble gjennomført våren 2016 ga en relativt presis beskrivelse av kalvingsforløpet sist vår. I forbindelse med pilotprosjektet ble også jegerne bedt om å fotografere alle felte dyr. Tanken er at data fra disse bildene skal sammenholdes med et tilsvarende billedmateriale som samles inn i forbindelse med strukturtellingene i september.

Resultatene fra kalvinga i 2016 er oppsummert og gir en tydelig indikasjon på at kalvinga både er noe seinere enn beskrevet før (8-10 dager) og fremfor alt at kalvinga ser ut til å strekke seg over et vesentlig lengre tidsrom enn hva som var tilfellet på 1980 tallet (drøyt 30 dager i 2016 mot ca 14 dager på åttitallet).

Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Naturforskning v/Olav Strand og gjennomføres i nært samarbeid med villreinutvalget for Forollhogna, lokalt fjelloppsyn og Statens naturoppsyn.

Les mer her: Rapport kalveovervåking 2016

Utvida jakttid på bever

Du kan jakte bever i Tynset kommune fram til 15. mai også i perioden 2017 til og med 2022.

Tynset kommune ved kommunestyret har nå vedtatt ei ny forskrift om utvidelse av jakttid for bever i kommunen. Den gamle forskrifta om utvidelse gjaldt til og med 2016.

I forskrifta utvides jakttida for bever i Tynset kommune  med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15.mai for perioden 2017 til og med 2022.

Det er ingen endringer i jakttida fra den gamle forskrifta i den nye som trer i kraft straks og dermed også gjelder for perioden 1. mai til og med 15. mai i 2017.

Les hele forskrifta

På tide å vise labbene

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Antall felte smårovvilt har variert fra år til år siden skuddpremieordninga ble innført fra sesongen 2010/2011.