Forsinkede prøvesett

Det begynner å nærme seg tid for villreinjakt og mange jegere lurer på hvor det blir av villreinkortene. Som mange sikkert har fått med seg nå har altså Miljødirektoratet i år valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver (utenom kalv).

Første året med CWD-prøvetaking i Forollhogna (2016) ble det en del alternative løsninger.

Prøvesett vil bli utlevert sammen med villreinkortene til jegerne og skal sendes fra Veterinærinstituttet til alle villreinutvalg for videre fordeling til grunneierlag, grunneiere og dernest jegere. For Forollhogna og Knutshø sin del er imidlertid ikke prøvesettene sendt fra Veterinærinstituttet enda. Instituttet informerer om at skjeer for prøvetaking ikke ankommer hos de før i starten på august og at det vil pakkes og sendes til utvalgene etter dette. Så foreløpig må nok bare jegerne smøre seg med tålmodighet.

I år MÅ du CWD- teste villreinen

De fleste villreinjegere har nok fått med seg at i alle villreinområdene i Norge skal villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke i år. Det som imidlertid neppe alle har fått med seg er at det i år er et faktisk pålegg fra Miljødirektoratet til jegerne.

Opplæring i CWd-prøvetaking høsten 2017. I 2018 må jegerne ta både hjerne- og svelglymfekjertelprøver.

Miljødirektoratet skriver: «Viltforvaltningen har mulighet til å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt. Dette er hjemlet i forskrift 08. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 32 tredje
ledd.

Muligheten til å pålegge innsamling og rapportering etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 er sjeldent benyttet. Dette på grunn av godt samarbeid med jegerstanden i forbindelse med
rapportering/innlevering fra jakt. I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i anser vi at kartlegging
av skrantesjuke i Norge er så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte muligheten til å pålegge jegere å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Alle jegere må registrere felte dyr og skrantesjukeprøven på www.settogskutt.no. Ytterligere detaljer om innsamlingen finnes på www.nina.no/cwd

Onsdag 8. august arrangerer Kvikne Utmarksråd en demonstrasjonskveld på Vollan gård kl. 19.30 hvor de som ønsker kan komme og se hvordan man tar CWD- prøver.

 

Overgangsavtaler i Knutshø 2018

Også i 2018 blir det mulighet for villreinjegere i Knutshø til å ferdes over grunneier- og kommunegrenser på jakt.

Også i 2018 kan jegere fra TOR, Oppdal og Statskog jakte over grensene.
Overgangsavtalen blir som i 2017 og lyder slik:

I ukene 35, 36 og 37 er det gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6).

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen. Overgangsavtalen gjelder ikke i første jaktuke.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.

Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.

Jegere med kort fra disse rettighetshaverne kan felle sitt dyr hvor som helst innen det felles jaktområdet i overgangsperiodene. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Mer info

Uendret jakttid

Jakttid i Knutshø Villreinområde er for øvrig fra og med 20. august til og med 15. september. Det er jaktforbud etter kl. 20.00 hele jakta.

Fortsatt testing for skrantesjuke

Alle villrein som er 1 år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder for alle villreinområder i Norge. Fra alle villrein skal det tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Jegere vil få prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter fra villrein som felles under jakt.

Vårtelling av hjort

Årets vårtelling av hjort er nå overstått og vi har tilsammen drevet med dette i tre år på Kvikne (2016-2018). Foreløpig har vi for få år med data til å si noe mye annet enn hva vi minimum har av hjort.

Vi kan også lese noe ut fra telledatoene med tanke på om vi har startet til riktig tidspunkt eller om det ser ut for å ha vært for seint eller tidlig. Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår.

I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig godt beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.

Tall for de ulike telledatoene for årene 2016-2018. Maks antall sette hjort på tellingene (markert med gult) er det vi kan si at vi minimum har av hjort på Kvikne.

Bilder fra kalvingsprosjektet

Kalvingsprosjektet nærmer seg nå slutten og de aller fleste simlene har kalvet fra seg. Det har vært litt utfordrende føre for tellemannskapet i år, men med litt flere folk i felt har det gått greit.

Her er noen bilder fra de to siste telleperiodene.

 

 

Skuddpremier 2017/18

Fristen for innlevering av labber med mer for skuddpremieordningen innen Kvikne er nå gått ut og skuddpremiene er utbetalt.

Her er en oversikt over hva det er betalt ut skuddpremier for jaktåret 2017/18.

Oversikt over felte smårovvilt innen Kvikne for årene 2011-2018.

 

Hilsen fra fjellet

Fôrautomaten for fjellrev som ble satt ut i 2015 blir fortsatt flittig besøkt av både fjellrev og andre som blir fristet til å sjekke ut installasjonen. Viltkameraet som står på automaten gir et artig innblikk i livet i fjellet.

Kalvinga i Forollhogna er godt i gang nå og tellemannskapet er ute for tredje og siste året. Det er fine forhold for de kalvende simlene med mange barflekker og stabilt vær.

Vårtelling av hjort

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016 og 2017 og målet er å få tall som  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver søndag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

To år med data gir lite informasjon ettersom dette kun er ei minimumstelling. Det må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta. Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2018 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • 3. mai
 • 10. mai
 • 15. mai
 • 24. mai
 • 31. mai- hvis behov

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2018

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli: 99 58 52 27
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad: 91 60 85 48
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue: 90 92 02 99
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth: 95 28 88 34
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli: 97 97 61 87/97 70 69 36
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk: 90 68 91 11
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning: 94 48 95 17
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer: 91 85 55 47
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen: 91 63 71 94

Det våres i fjellet

Etter en snørik og stille vinter smelter nå snøen og fjellet våkner til liv igjen. Småfugler og rovfugler er stort sett kommet tilbake fra sydligere strøk, rypene kakler på barflekkene og reinen lever godt på vårbeiter.

Trykk på bildene under så får du et lite innblikk i vårfjellet.