Har du felt smårovvilt på Kvikne?

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Felte smårovvilt for skuddpremieordninga innen Kvikne for årene 2011-2017. Hvor mye blir det i 2018?

Småviltjakt på Kvikneskogen

Det er nå åpent for søknad om småviltjakt innen området til Kvikneskogen grunneierlag.

Du kan nå søke på småviltjakt hos Kvikneskogen grunneierlag.

Periodene det selges kort for er:
1 periode 10 – 13 september
2 periode 14 – 17 september
3 periode 18 – 21 september

Det blir dagskortsalg etter 1 oktober, såfremt det er fugl i terrenget. Lengde på jakta bestemmes av styret.

Priser småviltjakt Kvikneskogen grunneierlag 2018

Regler for småviltjakta hos Kvikneskogen grunneierlag:
Max 4 jegere og 2 hunder per dag.

Det selges også kort for jakt på rådyr, bever og hare.
Søknadsfrist er 1. mai 2018

Kart over jaktterrenget: Grenser-småviltjakt-KGL

Søknad sendes Trond Livden, Kvikneskogen, 2500 Tynset.
E-post: trond.livden@terina.no

«Herlige Hogna» i «Alt om fiske»

Kviknefjella har mye å by på av natur og opplevelser. I det frodige og rike Forollhogna-området er det gode villkår for ørret og røye, noe journalist Morten Borgvik Stensaker skriver mer om i den rykende ferske artikkelen i «Alt om fiske» som du finner under bildet.

Ivar Næverdal og Morten Borgvik Stensaker var på fisketur i Forollhogna i fjor og fikk blant annet denne flotte ørreten. Foto: Morten B Stensaker.

Les hele artikkelen her: Herlige Hogna

 

Ekstraordinær båndtvang

Tynset kommune har innført ekstraordinær båndtvang nedenfor tregrensa i hele kommunen fra og med 8. mars til 1. april 2018. Ekstraordinær båndtvang gjelder. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket.

Rådyr sliter med å komme unna løse hunder i den dype snøen.

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak.

Les mer 

Minimumstelling i Knutshø

Under bedre forhold enn hva det har vært på mange år ble minimumstelling i Knutshø gjennomført den 1. mars.  Godt snødekke i hele området som det ble fløyet og sol gjorde at sporsleper etter dyrene var lett å se fra lufta.

Resultatet av tellinga ble 1312 dyr fordelt på 9 flokker, hvorav det aller meste stod på Folldalsgrunn. Dette stemmer godt med den beregnede bestandsstørrelsen. Beregningen gjøres ved å legge til antall kalver funnet på kalvtlling til fjorårets minimumstelling, trekke fra antall felte dyr samt en beregnet naturlig avgang.

 

Minimumstelling i Forollhogna

Første forsøk på minimumstelling i Forollhogna er nå gjennomført. Her kan du lese resultatet av tellinga.

Fostringsflokken 878 dyr i Langbekkdalstangen. Foto: Arne Nyaas.

Lavt skydekke gjorde at vi måtte utsette avgangen med én time. Det var fortsatt mye skyer ved avgang, men vi satte kursen nordover hvor det var bedre sikt.

Relativt grei sikt i nordøst, og etter hvert lettet skyene i vest. Men, med et resultat på totalt 1078 dyr (200 bukker fordelt på 8 flokker og én stor fostringshop på 878) – er vi nødt til å gå opp igjen. Anslagsvis 600-700 dyr ble ikke funnet.

Les mer i tellerapporten skrevet av Arne Nyaas: Rapport minimumstelling Forollhogna

30 000 hjortevilt skal CWD-testes i 2018

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre.

NINA har lagd en kort informasjonsfilm om skrantesjuke. Bilde: Skjermdump fra video, Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter

Se kortfilm om CWD/skrantesjuke.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et felles kartleggingsprogram for skrantesjuke. Til sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018.  Innsamlingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av begge disse typene skrantesjuke i Norge.

I 100 tilfeldig utvalgte  kommuner skal det i 2018 tas prøver for CWD- testing av alle felte hjort, elg og rådyr. Jegere utenfor disse kommunene kan også sende inn prøve til Veterinærinstituttet for analyse om de ønsker.

I 2017 ble mange av villreinjegerne i Knutshø og Forollhogna kjent med hjerneprøvetaking. I 2018 får jegerne igjen testet ferdighetene, da skal det nemlig tas prøver av alle felte villrein som er over 1 år. 2018 byr imidlertid også på nye utfordringer for jegerne ettersom svelglymfekjertlene også skal være med i prøveglasset som sendes inn.  Prøvetakingsutstyr vil bli utlevert til jegerne før jakta og mer informasjon kommer nærmere jakta.

Les mer om skrantesjuke/CWD på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.

Gebyr for ulovlig snøscooterkjøring

Statens naturoppsyn (SNO) er nå pålagt å gi gebyr til førere av snøskuter ved enkelte lovbrudd. Formålet med dette er å kunne løse mindre alvorlige brudd uten å måtte gå til anmeldelse. Dette innebærer også at Fjelloppsynene (gjennom tjenestesalg til SNO) må gi gebyr i slike tilfeller.

Miljødirektoratet informerer om ny gebyrordning for ulovlig snøscooterkjøring.

Gebyrsatsene er på fra kr 500 til 3000 og ilegges dersom dispensasjon ikke er medbrakt (gebyrsats kr 500,-) og/eller at kjørebok er mangelfullt/ukorrekt utfyllt i de kommuner kjørebok er påkrevd (gebyrsats kr 3000,-). OBS: husk at kjørebok skal fylles ut før turen starter.
Å ikke ha med seg førerkort er også gebyrbelagt (kr 500,-).

Ved kontroll i de nyopprettede rekreasjonskjøringsløypene for snøscooter vil overtredelsesgebyr ilegges ved enkelte brudd. Mer om dette på Ålen og Haltdalens nettside.

Øvrige brudd på motorferdselsloven politianmeldes.

Les mer på Miljødirektoratets nettside

Fortsatt fjellrev

De to fôrstasjonene i Forollhogna har vært mye besøkt av minst en hvit og en blå variant av fjellrev vinteren 2016/17. Våren 2017 ble det imidlertid bare fotografert en blå variant.  Det har ikke vært registrert noen yngling i Forollhogna siden 2015, da det ble født minst 7 valper i et kull her.

Denne «blå» fjellreven ble fotografert ved den ene fôringsstasjonen i Forollhogna den 29.6.17. På denne tida skifter fjellreven fra sin blå vinterpels til en brunaktig sommerpels, så den ser litt «skabbete» ut.

I Knuthø ble det vinteren 2016/2017 registrert 5 fjellrev. Utpå vårvinteren i 2017 ble det registrert yngling ved 2 hi med til sammen minimum 15 valper. Før den første ynglingen i 2011 var det 23 år siden siste kjente yngling av fjellrev i dette fjellområdet, ved Sletthøa på Folldalssiden av Knutshø i 1988. Det har foreløpig ikke vært noen yngling på «Kviknegrunn» som vi kjenner til, men med tiden håper vi at fjellreven blir mer vanlig også her. Også i Knutshø fôres fjellreven, og her er det også enkelte år satt ut fjellrev, alt i regi av NINA, men innen Kvikne er det ikke gjort noen tiltak.

Les den årlige NINA-rapporten fra overvåkingsprogrammet for fjellrev for mer info : Fjellrev i Norge, 2017

Jegernes innsats er viktig

Vet du at du som pliktskyldig jeger som leverer inn kjeve og veier reinen du har skutt, gjør en viktig innsats for forvaltningen av den siste ville europeiske fjellreinen?

I Norge er 6 villreinområder med i det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Vi, som lokale forvaltere, er så heldige at både Knutshø og Forollhogna er med i dette programmet. Det gjør at vi får gode data og forutsetninger for å drive ei best mulig forvaltning, men det forutsetter altså at jegere leverer kjever og skriver nøyaktig slaktevekt på kortene.

I Forollhogna leverer 82 % av jegerne kjever og ca 95 % rapporterer nøyaktige slaktevekter. Forollhogna er av den grunn det området hvor man har best dokumentasjon på bestands- og kondisjonsutviklingen.

I Forollhogna kommer kjevene renskrapt og fint innpakket.

Men, som jeger vil du gjerne vite hvordan alle disse tallene og målene brukes. NINA rapporterer hvert år data og resultater til Hjorteviltregisteret og publiserer jevnlig en rapport med resultater fra overvåkinga av elg, hjort og villrein.

Her er den nyeste rapporten: Hjortevilt 1991–2016

I Forollhogna har overvåkingsprogrammet lenge påpekt en vektnedgang på omkring 20 % og en negativ trend i kjevelengde. I den nyeste rapporten skriver NINA at «disse utviklingstrekkene er bekymringsfulle og skyldes trolig flere samvirkende faktorer.» 

Knutshø har også utfordringer som villreinområde. NINA påpeker i den nyeste rapporten at det utstrakte vegnettet har en negativ innvirkning på reinsdyras arealbruk, og at dyra har bare brukt ca. 40 % av områdets totalareal de seinere åra. Det som kanskje er mest bekymringsfullt i Knutshø er imidlertid en betydelig nedgang i kalvandelen. Du som jeger tok kanskje lever-, blod- og avføringsprøver av reinen du skjøt i fjor? Denne prøvetakinga vil forhåpentligvis hjelpe oss å finne årsaken til den negative kalvtrenden i Knutshø når resultatene foreligger.

Jegere i full gang med prøvetaking høsten 2017. Forhåpentligvis vil dette bidra til å belyse hvorfor antallet kalver om våren har gått ned i Knutshø.