Vårtelling av hjort

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. 2016 var første året vi gjennomførte slik telling på Kvikne og første telledato var da ei uke tidligere enn i år ettersom våren i år har latt mer vente på seg.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver søndag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Resultater fra tellinga i 2016. Et år med data gir lite informasjon ettersom dette kun er ei minimumstelling. Det må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil).

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2017:

 • 7. mai
 • 14. mai
 • 21. mai
 • 28. mai
 • 4. juni

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2017

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli: 99 58 52 27
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad: 91 60 85 48
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue: 90 92 02 99
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth: 95 28 88 34
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli: 97 97 61 87/97 70 69 36
 • Orkelbogvegen. Ruteleder: Steinar Munkhaugen/Stian Aasbø: 95 08 22 20/95 02 31 23
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk: 90 68 91 11
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning: 94 48 95 17
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer: 91 85 55 47
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen: 91 63 71 94

Kalveovervåkinga i 2017 er igang

Prosjektet har som mål å kartlegge kalvingstidsperioden for villreinstammen i Forollhogna. I tillegg vil prosjektet belyse effektene av et eventuelt selektivt uttak av de største kalvene i jakta.

Forollhogna har lenge vært kjent for å ha svært kondisjonssterke dyr, stor kalveproduksjon, tidlig kalving og høye slaktevekter. Overvåkningsdata fra området viser at slaktevektene hos alle typer dyr er redusert med omtrent 20% i løpet av den siste 20 års perioden. Dette er en bekymringsfull utvikling og villreinutvalget har hatt et fokus på denne negative utviklingen gjennom flere år. Man har også hatt inntrykk av at brunsten er forskjøvet og har kommet noe seinere de siste åra. Villreinutvalget og NINA igangsatte derfor et pilotprosjekt i 2016 hvor man ønsket å sette et fokus på dette.  Feltarbeid som ble gjennomført våren 2016 ga en relativt presis beskrivelse av kalvingsforløpet sist vår. I forbindelse med pilotprosjektet ble også jegerne bedt om å fotografere alle felte dyr. Tanken er at data fra disse bildene skal sammenholdes med et tilsvarende billedmateriale som samles inn i forbindelse med strukturtellingene i september.

Resultatene fra kalvinga i 2016 er oppsummert og gir en tydelig indikasjon på at kalvinga både er noe seinere enn beskrevet før (8-10 dager) og fremfor alt at kalvinga ser ut til å strekke seg over et vesentlig lengre tidsrom enn hva som var tilfellet på 1980 tallet (drøyt 30 dager i 2016 mot ca 14 dager på åttitallet).

Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Naturforskning v/Olav Strand og gjennomføres i nært samarbeid med villreinutvalget for Forollhogna, lokalt fjelloppsyn og Statens naturoppsyn.

Les mer her: Rapport kalveovervåking 2016

Utvida jakttid på bever

Du kan jakte bever i Tynset kommune fram til 15. mai også i perioden 2017 til og med 2022.

Tynset kommune ved kommunestyret har nå vedtatt ei ny forskrift om utvidelse av jakttid for bever i kommunen. Den gamle forskrifta om utvidelse gjaldt til og med 2016.

I forskrifta utvides jakttida for bever i Tynset kommune  med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15.mai for perioden 2017 til og med 2022.

Det er ingen endringer i jakttida fra den gamle forskrifta i den nye som trer i kraft straks og dermed også gjelder for perioden 1. mai til og med 15. mai i 2017.

Les hele forskrifta

På tide å vise labbene

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Antall felte smårovvilt har variert fra år til år siden skuddpremieordninga ble innført fra sesongen 2010/2011.

Forbud mot saltstein, men ikke for sau

På grunn av den påviste CWD-sykdommen i april 2016 ble det lagd en forskrift for å forhindre spredning av sykdommen, og det ble tatt prøver av flere reinsdyr skutt under jakta for CWD- analyse, som bildet viser.

Chronic Wasting Disease (CWD) også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på hjortedyr som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli i år og forlenget i slutten av desember 2016.

Mattilsynet foreslår nå at CWD-forskriften blir en permanent forskrift og har i den forbindelse kommet med noen forslag til endringer i den gjeldende forskriften.

For «folk flest» er den viktigste regelen å være klar over forskriftens § 6 som også foreslås videreført:

§ 6 Forbud mot fôringssteder og slikkesteiner
Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr.

Kvikne Utmarksråd har til orientering søkt Mattilsynet og fått innvilget tillatelse til fôring av hjort og rådyr vinteren 2016/17. Utlegging av saltstein til sau er ikke rammet av forbudet som forskrifta er per i dag og det legges ikke opp til noen endringer heller her i endringsforslaget til forskriften som nå foreslås gjort permanent.

Hele forskriften som den er per i dag finner du her.

Les hele endringsforslaget her.

Forvaltningsplan for moskus

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sendt forslag til ny forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell ut på høring. Planen skal gjenspeile samfunnets ønske om hvordan arten skal forvaltes.

Forslag på ny forvaltningsplan for moskus er nå ute på høring. Foto: Bjørn Rangbru / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Moskusen var naturlig i Norge for 30 000 – 100 000 år siden, men døde ut under siste istid. Dagens stamme er etterkommere av dyr som ble innført fra Grønland i 1947 – 1953. Dovrefjell er eneste område i Europa hvor det finnes en livskraftig bestand.

Det er et politisk ønske å beholde bestanden av viltlevende moskus på Dovrefjell, men det er flere utfordringer knyttet til dette. Blant annet fører moskusturismen til utfordringer for villreinen i området som er langt mer sky og sårbar ovenfor menneskelig aktivitet enn hva moskusen er.

Les mer

Minimumstelling i Knutshø

Minimumstelling for Knutshø ble gjennomført 3. mars, og de fotograferte flokkene er nå talt opp. Til sammen ble det fotografert og talt opp 1287 dyr fordelt på fire flokker. Tellemannskapet melder om gode forhold hvor de kunne se slepene fra alle flokkene på god avstand.

Minimumstelling 03.03.2017

Under kan du se et kart som viser flyruta (blå linje), og ruta for bakkemannskap (oppsyn ute på andre oppdrag)  (grønn linje).

 

Glimt fra fjellet

Det er fint i fjellet nå og mye spennende å se. Her får du et lite glimt fra vinteren i Kviknefjella.

Trykk på bildegalleriet for å få se bildene i større format.

Spennende konferanse

Under Forollhognakonferansen får du høre mer om blant annet kalvingsprosjektet i Forollhogna.

Hvis du er interessert i natur, naturbruk og næring i nasjonalpark er Forollhognakonferansen 2017 noe for deg. Sett av mandag 13. mars kl 10.00- 15.45 og dra til Mjuklia Gjestegård i Rennebu.

Her får du lære om ferdselsprosjektet «menneskelig aktivitet og villrein» i Forollhogna. Oscar Puschmann kommer og foredrar om norske natur- og kulturlandskap i endring. Skrantesjuka på villrein og kalvingsprosjektet i Forollhogna er sentrale tema og Olav Strand vil fortelle om dette.  Du kan også få høre litt om gårdsturisme og kjøttproduksjon i tilknytning til nasjonalparken.

Program Forollhognakonferansen 2017

Gode elgfellinger, men svak hjortfelling i 2016

Fellingene av rådyr varierer mye fra år til år på Kvikne.

Oversikt over felte elg for Kvikne storviltvald i 2016 gir en total fellingsprosent på 85%, noe som må sies å være veldig bra.

Fellingsprosenten på hjort stupte derimot fra 90% i 2015 til 50 % i 2016. Men med en relativt lav kvote (20 dyr) og svært varierende jaktinnsats, vil fellingene kunne variere mye fra år til år. I 2015 ble det brukt 994 timer på jakt, mens det i 2016 bare ble lagt ned 573 timer til jakt, i følge registreringene for Kvikne storviltvald i hjorteviltregisteret.

Kjønnsfordelingen i avskytingen for årene 2015 og 2016 samlet sett er noe skjev til fordel for hunndyr for både elg og hjort. Men med fortsatt et år igjen av planperioden (2015-2017) kan dette endres på før perioden er over. Avskytingen må imidlertid ses i forhold til sett- registreringene, og med et relativt stabilt ku/okse-forhold (elg) på rundt 1 er det ingen dramatikk i fellingstallene.

Avskytingene av rådyr varierer også mye mellom år. Kvikne storviltvald er tildelt kvotefri jakt på rådyr, men alle felte rådyr må meldes inn til Kvikne utmarksråd for videre innmelding til kommune og SSB.

Se total oversikt: Felte elg, hjort og rådyr 2015- 2016